เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2560 คณะครุศาสตร์ ได้จัดประชุมชี้แจงเรื่องการเตรียมตัวก่อนลงสังเกตการณ์สนามสอบ O-Net ให้กับตัวแทน สทศ. ประจำสนามสอบ ซึ่งประกอบด้วย อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา จำนวน 125 คน โดยมี ดร.อมรรัตน์ สนั่นเสียง คณบดีคณะครุศาสตร์ ชี้แจงเกี่ยวกับการลงสังเกตการณ์สนามสอบ ณ ห้อง 702 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

 

 

Thai English