คณะกรรมการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริด้านการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา ได้ดำเนินการส่งนักศึกษาลงฝึกประสบการณ์สอนในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ให้กับโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนประชารัฐ 1 และโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ จังหวัดสระแก้ว ในวันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 นำโดย ดร.ประวิทย์ ประมาน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร คณะครุศาสตร์ พร้อมกับนักศึกษาจำนวน 6 คน ได้แก่ น.ส.ปัทมาภรณ์ เปล่งวาจา, น.ส.รัชดาภรณ์ กำปั่น, น.ส.รัตนมน ขาวสำลี, น.ส.กานต์กมล จำนงบุญ, น.ส.ขวัญเรือน อ่วมจุก และนายณัฐพล ขำเถื่อน

 

 

Thai English