คณะครุศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติราชการคณะครุศาสตร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และนโยบายของมหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 8-9 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมเดอะวินเทจ โอเทล เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

 

 

 

 

 

Thai English