วันที่ 9 มิถุนายน 2558 เวลา 13.30 – 16.00 น. คณะครุศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์  ครั้งที่ 2/2558 โดยมีเรื่องนำเสนอเพื่อพิจารณา จำนวน 3 เรื่อง ดังนี้
1) การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
2) การกำหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์           
3) (ร่าง) ประกาศคณะครุศาสตร์ เรื่อง กำหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ : ภูมิรู้ ภูมิธรรม มีจิตให้บริการ ตามอัตลักษณ์ของคณะครุศาสตร์

 

 

 

Thai English