วันที่ 29-30 มิถุนายน และวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 อาจารย์ ดร.อมรรัตน์ สนั่นเสียง คณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ได้อบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนปฏิบัติราชการของคณะครุศาสตร์ เพื่อกำหนดกรอบทิศทางการดำเนินงานตามภารกิจ ปีงบประมาณ 2559 ณ โรงแรมยูนิโก้ แกรนด์ แซนดารา ชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 

 

 

 

Thai English