วันที่ 3 กรกฎาคม 2558 คณะครุศาสตร์ สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (รอบสอง) ประจำปีการศึกษา 2558 มีผู้เข้าสอบ จำนวน 403 คน ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์  สาขาวิชาสังคมศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา สาขาวิชาพลศึกษา สาขาวิชาการสอนภาษาไทย สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ และสาขาวิชาการศึกษาพิเศษและการสอนภาษาไทย ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ห้อง 701,ห้อง 713,ห้อง 722 และห้อง 605 คณะครุศาสตร์

 

 

 

Thai English