ภาพกิจกรรมทั่วไปคณะครุศาสตร์

Title Created Date
14 ม.ค. 60 ภาพกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 31 January 2017
23 ธ.ค. 59 ภาพกิจกรรมการต้อนรับคณะอาจารย์ และผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรครูทหารชั้นสัญญาบัตร รุ่นที่ 46 31 January 2017
19 ธ.ค. 59 ภาพกิจกรรมศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชภัฏเชียงราย 31 January 2017
15 ธ.ค. 59 ภาพการประชุมคณาจารย์และบุคลากร ก่อนปิดภาคเรียนที่ 1/2559 31 January 2017
13 ธ.ค. 59 ภาพกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาและส่งเสริมทักษะการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ” 31 January 2017
30 พ.ย. 59 ภาพการประชุมเตรียมงานครุวิชาการครั้งที่ 5 ประจำปี 2560 31 January 2017
23 พ.ย. 59 ภาพการประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 8/2559 25 November 2016
20 ต.ค. 59 ภาพกิจกรรมประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 7/2559 25 November 2016
14 ก.ย. 59 กิจกรรมร้อยดวงใจสายใยครุศาสตร์ 27 September 2016
10-11 ก.ย. 59 ภาพกิจกรรม ระยะที่ 3 กิจกรรม Best Practice Presentation 27 September 2016

 

Thai English