ภาพกิจกรรมทั่วไปคณะครุศาสตร์

Title Created Date
6 ก.ย. 59 ภาพการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการกำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (KPI) 27 September 2016
3-4 ก.ย. 59 ภาพกิจกรรม ระยะที่ 3 กิจกรรม Best Practice Presentation 27 September 2016
31 ส.ค. 59 ภาพกิจกรรมอบรมเทคนิคการเขียนโครงการวิจัย 27 September 2016
26 ส.ค. 59 ภาพกิจกรรมเข้าร่วมพิธีสวดมนต์ทำวัตรเย็น ตามโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ระยะที่ 3 27 September 2016
21 ก.ค. 59 ภาพกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศอินโดนีเซีย (โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทย-อินโดนีเซีย เพื่อพัฒนาความพร้อมบัณฑิตในการเข้าสู่ประชาคม ASEAN) 10 August 2016
11-15 ก.ค. 59 ภาพกิจกรรมสอบสอนนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษา สาขาวิชาการประถมศึกษา และสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 21 July 2016
4-6 ก.ค. 59 ภาพกิจกรรมการเตรียมความพร้อมคณิตศาสตร์ ให้กับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 21 July 2016
30 มิ.ย. 59 ภาพกิจกรรมประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 4/2559 21 July 2016
25-26 มิ.ย. 59 ภาพกิจกรรมการอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ตามแนวสะเต็มศึกษา 27 June 2016
14 มิ.ย. 59 ภาพกิจกรรมการลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการคูปองพัฒนาครู 15 June 2016

 

Thai English