ภาพกิจกรรมทั่วไปคณะครุศาสตร์

Title Created Date
14 มิ.ย 59 ภาพกิจกรรมอบรมการเขียนหนังสือราชการ 15 June 2016
13 มิ.ย. 59 ภาพกิจกรรมประชุมชี้แจงโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทย - อินโดนีเซีย 13 June 2016
10 มิ.ย. 59 ภาพกิจกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 13 June 2016
7 มิ.ย. 59 ภาพกิจกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 13 June 2016
6 มิ.ย. 59 ภาพกิจกรรมร่วมพิธีถวายพระพรและเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 13 June 2016
26 พ.ค. 59 ภาพการประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 3/2559 13 June 2016
25 พ.ค. 59 ภาพกิจกรรมการประชุมคณาจารย์และบุคลากร ก่อนปิดภาคเรียนที่ 2/2558 13 June 2016
30 เม.ย.-1 พ.ค. 59 ภาพกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การทบทวนแผนกลยุทธ์ และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี” 12 June 2016
19 เม.ย. 59 ภาพกิจกรรมการประชุมหารือผู้เกี่ยวข้องโครงการคูปองพัฒนาครู ประจำปี 2559 12 June 2016
17 มี.ค. 59 ภาพกิจกรรมประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 2/2559 12 June 2016

 

Thai English