ภาพกิจกรรมทั่วไปคณะครุศาสตร์

Title Created Date
7 มี.ค. 59 ภาพกิจกรรมการประชุมประธานกรรมการบริหารหลักสูตร 12 June 2016
3 มี.ค. 59 ภาพกิจกรรมต้อนรับคณะจากกรมการศึกษาชั้นสูง กระทรวงศึกษาธิการและกีฬา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 12 June 2016
2 มี.ค. 59 ภาพกิจกรรมประชุมการพัฒนาครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนประจำปี 2559 12 June 2016
23 ก.พ. 59 ภาพกิจกรรมการประชุมเตรียมความพร้อมการต้อนรับคณะจากกรมการศึกษาชั้นสูง กระทรวงศึกษาธิการและกีฬา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 12 June 2016
23 ก.พ. 59 ภาพกิจกรรมตรวจประเมินผลกระบวนการผลิตตามสภาพจริงของนักศึกษาหลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 12 June 2016
18 ก.พ. 59 ภาพกิจกรรมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ครั้งที่ 2/2559 12 June 2016
18 ก.พ. 59 ภาพกิจกรรมการประชุมชี้แจงเรื่องการเตรียมตัวก่อนลงสังเกตการณ์สนามสอบ O-Net 03 June 2016
13 ก.พ. 59 สอบสัมภาษณ์นักศึกษาประจำปีการศึกษา 2559(รอบแรก) 03 June 2016
10 ก.พ. 59 ภาพกิจกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 03 June 2016
9 ก.พ. 59 ภาพกิจกรรมประชุมเตรียมความพร้อมสอบสัมภาษย์นักศึกษาใหม่(รอบแรก) 03 June 2016

 

Thai English