ภาพกิจกรรมทั่วไปคณะครุศาสตร์

Title Created Date
3 ก.พ. 59 ภาพกิจกรรมกิจกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2558 03 June 2016
29 ม.ค. 59 ภาพกิจกรรมการประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 1/2559 03 June 2016
23-24 ม.ค. 59 ภาพกิจกรรมการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ 03 June 2016
21 ม.ค. 59 ภาพกิจกรรมร่วมต้อนรับนายศุภชัย ภู่งาม องคมนตรี กรรมการบริหารโครงการกองทุนการศึกษา 21 January 2016
13 ม.ค. 59 ภาพกิจกรรมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ 1 จังหวัดสระแก้ว 13 January 2016
14-15 ม.ค. 59 ภาพกิจกรรมงานครุวิชาการ ครั้งที่ 4 เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ “พระผู้ทรงเป็นแม่ละครูแห่งแผ่นดิน” 15 January 2016
9 ม.ค. 59 ภาพกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ 09 January 2016
6 ม.ค. 59 ภาพกิจกรรมการประชุมคณาจารย์และบุคลากรคณะครุศาสตร์ ประจำภาคเรียนที่ 2/2558 06 January 2016
6 ม.ค. 59 ภาพกิจกรรมการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1/2559 06 January 2016
28 ธ.ค. 58 ภาพกิจกรรมการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูดีเด่นประจำปี 2558 ณ ห้องประชุม 222 อาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ 28 December 2015

 

Thai English