ภาพกิจกรรมทั่วไปคณะครุศาสตร์

Title Created Date
25 ธ.ค. 58 ภาพกิจกรรมการประชุมผู้บริหารประจำคณะ ภาคเรียนที่ 2/2558 ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ 25 December 2015
13-15 ธ.ค. ภาพกิจกรรมโครงการ "การพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อการเรียนรู้และการอยู่ร่วมกันในสังคมแห่งความหลากหลายและความแตกต่างทางวัฒนธรรม" 15 December 2015
14-15 ธ.ค. 58 ภาพกิจกรรมจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ 15 December 2015
9 ธ.ค. 58 ภาพกิจกรรมการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานวิจัย 09 December 2015
04 ธ.ค. 58 ภาพกิจกรรมการทำบุญตักบาตรวันพ่อแห่งชาติ 04 December 2015
25 พ.ย. 58 ภาพกิจกรรมการประชุมโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา 25 November 2015
20 พ.ย. 58 ภาพกิจกรรมการประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 5/2558 20 November 2015
11 พ.ย. 58 ภาพกิจกรรมการประชุมคณะกรรมการฝ่ายพัฒนานักศึกษา 12 November 2015
9 พ.ย. 58 ภาพกิจกรรมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานวิจัย 10 November 2015
5 พ.ย. 58 ภาพกิจกรรมการประชุมการเตรียมงานครุวิชาการครั้งที่ 4 ประจำปี 2559 10 November 2015

 

Thai English