ภาพกิจกรรมทั่วไปคณะครุศาสตร์

Title Created Date
18 ต.ค. 58 ภาพกิจกรรมการพัฒนาคุณธรรม เพื่อพัฒนาความเป็นครู 18 October 2015
21 ส.ค. 58 ภาพกิจกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2557 สาขาวิชาการศึกษาพิเศษและการศึกษาปฐมวัย 21 August 2015
21 ส.ค. 58 ภาพกิจกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2557 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 21 August 2015
21 ส.ค. 58 ภาพกิจกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2557 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 21 August 2015
21 ส.ค. 58 ภาพกิจกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2557 สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 21 August 2015
21 ส.ค. 58 ภาพกิจกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2557 สาขาวิชาการประถมศึกษา 21 August 2015
21 ส.ค. 58 ภาพกิจกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2557 สาขาวิชาสังคมศึกษา 22 August 2015
23 ส.ค. 58 ภาพกิจกรรมโครงการอบรมงานวิชาการโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนฯ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสทรงพระเจริญพระชนมพรรษา 60 พรรษา 23 August 2015
21 ส.ค. 58 ภาพกิจกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2557 สาขาวิชาพลศึกษา 21 August 2015
18 ส.ค. 58 พิธีวางพานพุ่มถวายสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในวันงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2558 19 August 2015

 

Thai English