ข่าวประชาสัมพันธ์

Title Created Date
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะ ว.21 ” กลุ่มสาระการงานอาชีพ ระดับชั้นประถมศึกษา 21 May 2019
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะ ว.21 ” กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษา 21 May 2019
ประชาสัมพันธ์ การออกแบบการใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนในยุคดิจิทัล 16 May 2019
ประชาสัมพันธ์ การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะ ว.๒๑ 16 May 2019
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรม "การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา" วันที่ 11-12 พ.ค. 2562 08 May 2019
(2 พ.ค. 62) ประชาสัมพันธ์ เรื่องการขอพระราชทานเครื่องราชฯ ประจำปี 2563 02 May 2019
(22 เม.ย. 62) ประชาสัมพันธ์การอบรม “การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา” 22 April 2019
ประชาสัมพันธ์ผู้ที่สนใจเข้ารับการอบรม "การพัฒนาเด็กกลุ่มเสี่ยงที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21" 11 February 2019
ประชาสัมพันธ์แนวทางการประเมินวิทยฐานะ ว.๒๑ ตามเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน ๓ ด้าน ๑๓ บ่งชี้ สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา 15 January 2019
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันในวันครุวิชาการ ครั้งที่ 7 “สานต่อศาสตร์พระราชา สู่การศึกษาที่ยั่งยืน” 11 January 2019

 

Thai English