ข่าวประชาสัมพันธ์

Title Created Date
(22 เม.ย. 62) ประชาสัมพันธ์การอบรม “การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา” 22 April 2019
ประกาศ เรื่องการสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการประจำคณะจากคณาจารย์ประจำ 17 April 2019
ประกาศ เรื่องยกเลิกประกาศรายชื่อผู้สมัครเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการประจำคณะจากคณาจารย์ 17 April 2019
ประกาศ เรื่องคุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครเป็นกรรมการประจำคณะจากคณาจารย์ประจำ 17 April 2019
ประชาสัมพันธ์ผู้ที่สนใจเข้ารับการอบรม "การพัฒนาเด็กกลุ่มเสี่ยงที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21" 11 February 2019
ประชาสัมพันธ์แนวทางการประเมินวิทยฐานะ ว.๒๑ ตามเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน ๓ ด้าน ๑๓ บ่งชี้ สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา 15 January 2019
ประชาสัมพันธ์การจัดทำ Logbook (PLC) เพื่อใช้ประกอบการประเมินวิทยฐานะ ว.๒๑ แนวใหม่ ตามมาตรฐาน ๓ ด้าน ๑๓ บ่งชี้ สำหรับครูปฐมวัย 15 January 2019
ประชาสัมพันธ์การจัดทำ Logbook (PLC) เพื่อใช้ประกอบการประเมินวิทยฐานะ ว.๒๑ แนวใหม่ ตามมาตรฐาน ๓ ด้าน ๑๓ บ่งชี้ 15 January 2019
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันในวันครุวิชาการ ครั้งที่ 7 “สานต่อศาสตร์พระราชา สู่การศึกษาที่ยั่งยืน” 11 January 2019
ประชาสัมพันธ์เชิญส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันในวันครุวิชาการ ครั้งที่ 7 “สานต่อศาสตร์พระราชา สู่การศึกษาที่ยั่งยืน” 04 December 2018

 

Thai English