ข่าวประชาสัมพันธ์

Title Created Date
ประชาสัมพันธ์ยกเลิกการอบรม "การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะ ว.21" 04 July 2019
ประชาสัมพันธ์การอบรมเรื่อง การคัดกรองและแนวทางการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่เด็กที่มีความต้องการพิเศษในชุมชน 19 June 2019
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะ ว.21 ” กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับชั้นประถมศึกษา 12 June 2019
(28 พ.ค. 62) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะ ว.21 ” กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษา 28 May 2019
(28 พ.ค. 62) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะ ว.21 ” กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ระดับชั้นประถมศึกษา 28 May 2019
ประชาสัมพันธ์การอบรมของคณะครุศาสตร์ ประจำเดือนมิถุนายน 2562 27 May 2019
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะ ว.21 ” กลุ่มสาระการงานอาชีพ ระดับชั้นประถมศึกษา 21 May 2019
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะ ว.21 ” กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษา 21 May 2019
ประชาสัมพันธ์ การออกแบบการใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนในยุคดิจิทัล 16 May 2019
ประชาสัมพันธ์ การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะ ว.๒๑ 16 May 2019

 

Thai English