ข่าวประชาสัมพันธ์

Title Created Date
ประชาสัมพันธ์แนวทางการประเมินวิทยฐานะ ว.๒๑ ตามเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน ๓ ด้าน ๑๓ บ่งชี้ สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา 15 January 2019
ประชาสัมพันธ์การจัดทำ Logbook (PLC) เพื่อใช้ประกอบการประเมินวิทยฐานะ ว.๒๑ แนวใหม่ ตามมาตรฐาน ๓ ด้าน ๑๓ บ่งชี้ สำหรับครูปฐมวัย 15 January 2019
ประชาสัมพันธ์การจัดทำ Logbook (PLC) เพื่อใช้ประกอบการประเมินวิทยฐานะ ว.๒๑ แนวใหม่ ตามมาตรฐาน ๓ ด้าน ๑๓ บ่งชี้ 15 January 2019
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันในวันครุวิชาการ ครั้งที่ 7 “สานต่อศาสตร์พระราชา สู่การศึกษาที่ยั่งยืน” 11 January 2019
ประชาสัมพันธ์เชิญส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันในวันครุวิชาการ ครั้งที่ 7 “สานต่อศาสตร์พระราชา สู่การศึกษาที่ยั่งยืน” 04 December 2018
(4 มิ.ย. 61) ประชาสัมพันธ์การอบรมคณะครุศาสตร์ เดือนมิถุนายน 06 June 2018
(4 มิ.ย. 61) ปิดรับสมัครและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมการจัดการเรียนรู้สาระสังคมศึกษาฯ ให้สอดคล้องกับการศึกษายุค 4.0 04 June 2018
(4 มิ.ย. 61) ปิดรับสมัครและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมการเผยแพร่ด้านศิลปวัฒนธรรม "ศิลปะอยุธยาเชิงพื้นที่" 04 June 2018
(15 เม.ย.61) ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมการอบรม "การสร้างและตัดต่อสื่อวีดิทัศน์เพื่อใช้สำหรับการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21" 12 March 2018
(22 ม.ค. 61) ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึกอบรมมาตราฐานความรูวิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตราฐาน ปีการศึกษา 2560 22 January 2018

 

Thai English