ข่าวประชาสัมพันธ์

Title Created Date
ประชาสัมพันธ์เชิญส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันในวันครุวิชาการ ครั้งที่ 7 “สานต่อศาสตร์พระราชา สู่การศึกษาที่ยั่งยืน” 04 December 2018
(4 มิ.ย. 61) ประชาสัมพันธ์การอบรมคณะครุศาสตร์ เดือนมิถุนายน 06 June 2018
(4 มิ.ย. 61) ปิดรับสมัครและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมการจัดการเรียนรู้สาระสังคมศึกษาฯ ให้สอดคล้องกับการศึกษายุค 4.0 04 June 2018
(4 มิ.ย. 61) ปิดรับสมัครและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมการเผยแพร่ด้านศิลปวัฒนธรรม "ศิลปะอยุธยาเชิงพื้นที่" 04 June 2018
(15 เม.ย.61) ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมการอบรม "การสร้างและตัดต่อสื่อวีดิทัศน์เพื่อใช้สำหรับการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21" 12 March 2018
(22 ม.ค. 61) ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึกอบรมมาตราฐานความรูวิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตราฐาน ปีการศึกษา 2560 22 January 2018
ประกาศประชาสัมพันธ์ เชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำโครงงานสู่การวิจัยเพื่อการเรียนรู้” 01 August 2017
ประกาศประชาสัมพันธ์ เชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเว็บไซต์ประกอบการเรียนการสอนด้วย Google Sites 07 June 2017
ประกาศประชาสัมพันธ์ เชิญเข้าร่วมการอบรมการเสริมสร้างสมาธิสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษวัยเด็กเล็ก 17 March 2017
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าการอบรมการคัดกรองเด็กปฐมวัยที่มีความต้องการพิเศษในสถานศึกษา 17 March 2017

 

Thai English