ข่าวประชาสัมพันธ์

Title Created Date
(15 เม.ย.61) ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมการอบรม "การสร้างและตัดต่อสื่อวีดิทัศน์เพื่อใช้สำหรับการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21" 12 March 2018
(22 ม.ค. 61) ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึกอบรมมาตราฐานความรูวิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตราฐาน ปีการศึกษา 2560 22 January 2018
ประกาศประชาสัมพันธ์ เชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำโครงงานสู่การวิจัยเพื่อการเรียนรู้” 01 August 2017
ประกาศประชาสัมพันธ์ เชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเว็บไซต์ประกอบการเรียนการสอนด้วย Google Sites 07 June 2017
ประกาศประชาสัมพันธ์ เชิญเข้าร่วมการอบรมการเสริมสร้างสมาธิสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษวัยเด็กเล็ก 17 March 2017
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าการอบรมการคัดกรองเด็กปฐมวัยที่มีความต้องการพิเศษในสถานศึกษา 17 March 2017
ประกาศประชาสัมพันธ์ เชิญเข้าร่วมการอบรม“การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นพัฒนากระบวนการเรียนรู้ (Active Learning)” 06 February 2017
ประกาศประชาสัมพันธ์ เชิญเข้าร่วมการอบรม"การสอนให้เด็กเก่งและมีความสุข โดยใช้แนวคิดนีโอฮิวแมนนิส" 03 February 2017
ประกาศรับสมัครบุคลากรเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรประจำปี 2559 07 December 2016
ประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ปีการศึกษา 2559 23 December 2016

 

Thai English