ข่าวสำหรับนักศึกษา

Title Created Date
ประกาศรายชื่อนักศึกษาภาคปกติ (ชั้นปีที่ 5) และสถานศึกษาที่ออกฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 1/2562 09 June 2019
ประกาศรายชื่ออาจารย์นิเทศก์นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่ออกฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 ภาคเรียนที่ 1/2562 15 August 2019
ประกาศ รายชื่อนักศึกษา รหัสปีการศึกษา 2558 ที่สอบผ่านวัดความรู้ก่อนออกปฏิบัติการในสถานศึกษา ครั้งที่ 3 16 May 2019
ประกาศ รายชื่อนักศึกษา รหัสปีการศึกษา 2558 ที่สอบผ่านวัดความรู้ก่อนออกปฏิบัติการในสถานศึกษา ครั้งที่ 2 08 May 2019
ประกาศ รายชื่อนักศึกษา รหัสปีการศึกษา 2558 ที่สอบผ่านวัดความรู้ก่อนออกปฏิบัติการในสถานศึกษา ครั้งที่ 1 22 April 2019
(22 เม.ย. 62) ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ออกฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน ปีการศึกษา 2562 22 April 2019
(10 ก.ค.61)ประกาศคณะครุศาสตร์ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. 2561 กรณีคัดเลือกนิสิตนักศึกษาครูชั้นปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2560 10 July 2018
(13 มิ.ย. 61) ประกาศรายชื่ออาจารย์นิเทศก์นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่ออกฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ประจำภาคเรียนที่ 1/2561 13 June 2018
ประกาศรายชื่ออาจารย์นิเทศก์นักศึกษาชั้นปีที่ 5 ที่ออกฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ประจำภาคเรียนที่ 1/2561 24 May 2018
(22 พ.ค. 61) ประกาศคณะครุศาสตร์ เรื่องรายชื่อนักศึกษา รหัสปีการศึกษา 2557 ที่ผ่านการอบรมปรับพื้นฐานความรู้ก่อนออกฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 22 May 2018

 

Thai English