ข่าวสำหรับนักศึกษา

Title Created Date
ประกาศ รายชื่อนักศึกษา รหัสปีการศึกษา 2556 ที่สอบผ่านการวัดความรู้ก่อนออกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ครั้งที่ 2 25 August 2016
ประกาศ รายชื่อนักศึกษา รหัสปีการศึกษา 2556 ที่สอบผ่านการวัดความรู้ก่อนออกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ครั้งที่ 1 05 July 2016
ประกาศรายชื่ออาจารย์นิเทศก์ของนักศึกษาชั้นปีที่4 ที่ออกฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 ภาคเรียนที่ 1/2559 20 June 2016
ผลการคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทย – อินโดนีเซีย เพื่อการพัฒนาความพร้อมบัณฑิตในการเข้าสู่ประชาคม ASEAN ณ ประเทศอินโดนีเซีย ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 10 June 2016
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ คัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการและเปลี่ยนนักศึกษาไทย-อินโดนีเซีย 08 June 2016
ปฏิทินกิจกรรมสำหรับนักศึกษาใหม่คณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 07 June 2016
ประกาศรายชื่ออาจารย์นิเทศก์นักศึกษาชั้นปีที่ 5 ที่ออกฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ประจำภาคเรียนที่ 1/2559 03 June 2016
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทย-อินโดนีเซีย 03 June 2016
โครงการอบรมพัฒนาเพื่อเตรียมความพร้อม ก่อนเข้าเรียนระดับปริญญาตรี สำหรับนักศึกษาใหม่ คณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 01 June 2016
(แก้ไข 19 พ.ค. 59) ประกาศรายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่4 ที่ออกฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 ภาคเรียนที่ 1/2559 20 May 2016

 

Thai English