ภาพกิจกรรมฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

Title Created Date
25 ม.ค. 60 ภาพกิจกรรมสัมมนาระหว่างปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 (ครั้งที่ 3) ภาคเรียนที่ 2/2559 31 January 2017
การนำเสนอผลการปฏิบัติงานในรูปของนิทรรศการหลังออกฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ของนักศึกษาชั้นปีที่ 5 10 October 2017
15 ธ.ค. 59 ภาพกิจกรรมสัมมนาระหว่างฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 31 January 2017
23 พ.ย. 59 ภาพกิจกรรมสัมมนาระหว่างฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 (ครั้งที่ 1) ภาคเรียนที่ 2/2559 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 5 25 November 2016
2 พ.ย. 59 ภาพกิจกรรมเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ก่อนออกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 25 November 2016
19-20 ต.ค. 59 ภาพกิจกรรมกิจกรรมเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ก่อนออกฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ภาคเรียนที่ 2/2559 25 November 2016
10-12 ต.ค. 59 ภาพกิจกรรมจัดนิทรรศการแสดงผลงานการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ภาคเรียนที่ 1/2559 02 November 2016
28 ก.ย. 59 ภาพกิจกรรมสัมมนาหลังฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 30 September 2016
21 ก.ย. 59 ภาพกิจกรรมสัมมนานักศึกษาหลังฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ภาคเรียนที่ 1/2559 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 5 27 September 2016
14 ก.ค. 59 ภาพกิจกรรมสัมมนา หลังฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 21 July 2016
Thai English