ภาพกิจกรรมฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

Title Created Date
29 มิ.ย. 59 ภาพกิจกรรมสัมมนาระหว่างฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 (ครั้งที่ 1) ภาคเรียนที่ 1/2559 สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 5 21 July 2016
26 มิ.ย. 59 ภาพกิจกรรมการสัมมนาระหว่างฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 (ครั้งที่ 1) สำหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 21 July 2016
4-5 มิ.ย. 59 ภาพกิจกรรมค่ายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและจิตอาสา สำหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 13 June 2016
30-31 พ.ค. 59 ภาพกิจกรรมเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ก่อนออกฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 ภาคเรียนที่ 1/2559 13 June 2016
28 เม.ย. 59 ภาพกิจกรรมการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและครูพี่เลี้ยงโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 12 June 2016
20และ27 เม.ย. 59 ภาพกิจกรรมเตรียมความพร้อมนศ.ปี5 ก่อนฝึก 1 ภาคเรียนที่ 1/59 12 June 2016
23 มี.ค. 59 ภาพกิจกรรมสัมมนาหลังฝึกปฏิบัติวิชาชีพ ระหว่างเรียน 2 ภาคเรียนที่ 2/2558 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 12 June 2016
16 มี.ค. 59 ภาพกิจกรรมครุสิทธิ์ 12 June 2016
7-9 มี.ค. 59 ภาพกิจกรรมนิทรรศการแสดงผลงานการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ภาคเรียนที่ 2/2558 12 June 2016
17 ก.พ. 59 ภาพกิจกรรมการสัมมนาหลังฝึกและปัจฉิมนิเทศ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 5 03 June 2016
Thai English