ภาพกิจกรรมฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

Title Created Date
3 ก.พ. 59 ภาพกิจกรรมการประชุมนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2558 03 June 2016
31 ม.ค. 59 ภาพกิจกรรมการสัมมนาระหว่างฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 (ครั้งที่ 2) 03 June 2016
27 ม.ค. 59 ภาพกิจกรรมสัมมนานักศึกษา 03 June 2016
23 ธ.ค. 58 ภาพกิจกรรมการสัมมนาระหว่างฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 (ครั้งที่ 2) สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 5 23 December 2015
20 ธ.ค. 58 ภาพกิจกรรมการสัมมนาระหว่างฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 (ครั้งที่ 1) สำหรับนักศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 20 December 2015
17 ธ.ค. 58 ภาพกิจกรรมการสัมมนาระหว่างฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 17 December 2015
18 พ.ย. 58 ภาพกิจกรรมการสัมมนาระหว่างฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 (ครั้งที่ 1) สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 5 18 November 2015
4 พ.ย. 58 ภาพกิจกรรมการเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ก่อนออกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 10 November 2015
21 ต.ค. 58 ภาพกิจกรรมปฐมนิเทศการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๒ สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ ๕ 10 November 2015
14 ต.ค. 58 ภาพกิจกรรมสัมมนาหลังฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 14 October 2015
Thai English