ภาพกิจกรรมฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

Title Created Date
7 ต.ค. 58 ภาพกิจกรรมการแสดงนิทรรศการหลังออกฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ภาคเรียนที่ 1/2558 07 October 2015
26 ส.ค. 58 ภาพกิจกรรมการสัมมนาระหว่างฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา1 ครั้งที่ 3 26 August 2015
22 ก.ค. 58 ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ จัดสัมมนาระหว่างฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 (ครั้งที่ 2) 23 July 2015
17 มิ.ย. 58 ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ จัดสัมมนาระหว่างปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 (ครั้งที่1) นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 5 18 June 2015
16 ก.ค. 58 ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ จัดสัมมนาระหว่างฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 17 July 2015
22 พ.ค. 58 จัดประชุมนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เพื่อรับฟังคำชี้แจง แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับการเลือกโรงเรียนสำหรับออกฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 24 May 2015
18 พ.ค. 58 ส่งนักศึกษาชั้นปีที่ 5 เพื่อฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 19 May 2015
28-29 พ.ค. 58 จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ก่อนออกฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 ภาคเรียนที่ 1/2558 31 May 2015
6 พ.ค. 58 กิจกรรมการเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2557 07 May 2015
Thai English