วันที่ 22 กรกฎาคม 2558 ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ จัดสัมมนาระหว่างฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 (ครั้งที่ 2) นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 5 ได้รับเกียรติจาก ดร.ปฤษณา ชนะวรรษ เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “จัดการชั้นเรียนอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ” ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

 

 

Thai English