ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพจัดสัมมนาระหว่างฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา1 ครั้งที่ 3 สำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตชั้นปี่ที่ 5 ในหัวข้อเรื่อง "สอนอย่างไรให้ผู้เรียนมีความสุขสนุกสนานกับการเรียน" โดยมีนางกำไล  คล้ายวงศ์ ศึกษานิเทศน์ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 เป็นวิทยากร ในวันที่ 26 สิงหาคม 2558 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย

 

Thai English