นักศึกษาชั้นปีที่ 5 ได้จัดนิทรรศการแสดงผลงานหลักออกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ภาคเรียนที่ 1/2558 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้รับเกียรติจาก  ดร.ชมพูนุท  สุขหวาน รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะครุศาสตร์เป็นประธานในพิธีเปิดงาน และ ผศ.สุวิทย์ ไวยกุล  อาจารย์บริบูรณ์ ชอบทำดี อาจารย์ ดร.นริสานันท์ เดชสุระ และอาจารย์ ดร.ชัยยศ เดชสุระ เป็นวิทยากรสะท้อนคิดเกี่ยวกับการจัดนิทรรศการของนักศึกษา และการจัดการแสดงผลงานโครงการ eDLTV พร้อมให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวคิดการจัดนิทรรศการ เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับนักศึกษาในการพัฒนาการจัดงานในครั้งต่อไป

 

 

Thai English