กิจกรรมการเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา สำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต ชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2557
วันที่ 6-8 พฤษภาคม 2558  ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

 

 

Thai English