เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมสัมมนา หลังฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 จำนวน 294 คน โดยการสัมมนาครั้งนี้นักศึกษาได้สะท้อนความคิด ความรู้สึกและปัญหาจากการออกฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียนรวมทั้งได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการออกฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างนักศึกษาและหน่วยโรงเรียน ณ ห้องประชุม อาคาร 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

 

 

Thai English