เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559 ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมสัมมนานักศึกษาหลังฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ภาคเรียนที่ 1/2559 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 5 โดยภาคเช้า นำเสนอปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ณ ห้องประชุมอาคาร 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และภาคบ่าย นักศึกษาสัมมนาแยกเป็นสาขาวิชา เพื่อนำเสนอโครงการพัฒนาผู้เรียนและการศึกษาผู้เรียนเป็นรายกรณี (Case Study)

 

 

Thai English