ระหว่างวันที่ 19-20 ตุลาคม 2559 ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ก่อนออกฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ภาคเรียนที่ 2/2559 ประกอบด้วยกิจกรรมเสวนา “ปัญหาและประสบการณ์เพื่อการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน” และอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“การสร้างสื่อการเรียนการสอน” โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์รสรินทร์ เจริญมังสา อาจารย์ลัดดาวัลย์ อารัมพร อาจารย์นันทา ภูหมื่น อาจารย์สิอร หาสาสน์ศรี ผศ.สุวิทย์ ไวยกุล และอาจารย์บริบูรณ์ ชอบทำดี เป็นวิทยากร ณ หอประชุมอาคาร 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

 

 

Thai English