เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะครุศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ก่อนออกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 โดยมีอาจารย์เอมอร สืบสม ครูโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ 1” และว่าที่ร้อยตรีสัญชัย กรอบมุข ครูโรงเรียนภาชี “สุนทรวิทยากูล” เป็นวิทยากรเสวนาเรื่อง “ปัญหาและประสบการณ์ในการสังเกตการณ์สอนเพื่อการเป็นผู้สอนที่ดี” ณ ห้องประชุมอาคาร 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

 

 

Thai English