เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมสัมมนาระหว่างฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 (ครั้งที่ 1) ภาคเรียนที่ 2/2559 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 5 โดยมี ผศ.สุมนา พูลผล รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ เป็นวิทยากร บรรยายเรื่อง ความรู้ด้านการเงินและบูรณาการเรื่องการเงินในการเรียนการสอน ณ ห้องประชุมอาคาร 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

 

 

Thai English