เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559 ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมสัมมนาระหว่างฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 จำนวน 294 คน โดยมีอาจารย์ธนสรณ์ สุมังคละกุล ครูโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา และอาจารย์พัชชานันท์ โภชฌงค์ ครูโรงเรียนอุทัย เป็นวิทยากรเสวนาเรื่อง สัมพันธภาพครูกับศิษย์ในยุคข้อมูลข่าวสารและงานสร้างคน ณ ห้องประชุม อาคาร 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

 

 

Thai English