วันที่ 25 มกราคม 2560 ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมสัมมนาระหว่างปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 (ครั้งที่ 3) ภาคเรียนที่ 2/2559 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 5 โดยมี อาจารย์ทวิช ลักษณ์สง่า และอาจารย์มนต์ชัย เจริญนิติกุล เป็นวิทยากร บรรยายเรื่อง เหลียวหลัง แลหน้า มองหาครูในทศวรรษใหม่ ณ ห้องประชุมอาคาร 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

 

 

Thai English