วันที่ 28-29 พฤษภาคม 2558 ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ก่อนออกฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 ภาคเรียนที่ 1/2558
โดยมี อาจารย์สุชิน มั่นศิล ผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะหัน อาจารย์จุฑามาศ รอดภัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) อาจารย์ฐิติพร สิทธิโชคธรรม และอาจารย์ศิริชัย หาเมธี ครูโรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลื้ม เป็นวิทยากรเสวนา เรื่อง การปลูกจิตสำนึกความเป็นครู การประพฤติปฏิบัติตน และบุคลิกภาพความเป็นครู เพื่อก้าวย่างอย่างมั่นใจ ในการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน ผศ.อุดม นิลแสง บรรยาย เรื่อง หลักการศึกษาสังเกตและการมีส่วนร่วม ในโรงเรียนและการเขียนรายงานการศึกษาสังเกตและมีส่วนร่วมในโรงเรียน และอาจารย์ ดร.ชมพูนุท สุขหวาน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แนะนำเอกสารต่างๆที่ใช้ในการออกปฏิบัติวิชาชีพครู และระเบียบเกี่ยวกับการออกฝึก ปฏิบัติวิชาชีพครู ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

 

 

 

Thai English