วันที่ 22 พฤษภาคม 2558 ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ จัดประชุมนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เพื่อรับฟังคำชี้แจง แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับการเลือกโรงเรียนสำหรับออกฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน ได้รับเกียรติ จาก อาจารย์ ดร.ชมพูนุท สุขหวาน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ชี้แจงแนวปฏิบัติให้กับนักศึกษา ณ ห้องประชุมอาคาร 100 ปี

 

 

 

Thai English