วันที่ 17 มิถุนายน 2558 ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ จัดสัมมนาระหว่างปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 (ครั้งที่1) นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 5 โดยมี ดร.อมรรัตน์ สนั่นเสียง คณบดีคณะครุศาสตร์ กล่าวเปิดการสัมมนา ดร.พรเทพ รู้แผน  เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง การเขียนโครงการพัฒนาผู้เรียน ดร.นริสานันท์ เดชสุระ แนะนำเกี่ยวกับการจัดทำโครงการ eDLTV ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

 

 

 

Thai English