วันที่ 16 กรกฎาคม 2558 ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ จัดสัมมนาระหว่างฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 โดยมี ผศ.สุนทร โภชฌงค์ เป็นประธานกล่าวเปิดสัมมนา อาจารย์เบญจพร เสมา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพะยอม เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง วิถีความเป็นนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และอาจารย์ ดร.อาชวิน ณ นคร อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บรรยาย เรื่อง บุคลิคภาพของครู การพูดในที่สาธารณะและมารยาทในสังคม ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

 

 

Thai English