คณะกรรมการดำเนินงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพของคณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557

           
   ดร.อมรรัตน์  สนั่นเสียง   ดร.ชมพูนุท  สุขหวาน     ผศ.สุนทร  โภชฌงค์
           
           
   ผศ.สุวิทย์  ไวยกุล   อ.ปิยะ  มีอนันต์    อ.ปารณีย์  ขาวเจริญ
           
           
   อ.บริบูรณ์  ชอบทำดี   อ.รัชดาภรณ์ ตัณฑิกุล    อ.พัชรพล  เถาธรรมพิทักษ์
           
           
      อ.นรเศรษฐ์  เตชะ   นางมณีรัตน์  โปร่งอารมณ์เจริญ  

 

 

Thai English