แหล่งค้นหางานวิจัย

แหล่งค้นหางานวิจัย
Website
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โครงการเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย ThaiLIS-Thai Library Intergrated System
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ฐานข้อมูลงานวิจัยอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย Thai-Journal Citation Index Centre (TCI)

 

แหล่งทุนวิจัย

ชื่อแหล่งทุน
Website
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ National Research Council of Thailand
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ
กองทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีของ กฟภ.
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค)

 

Thai English