รายชื่อวารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพจาก TCI (กลุ่มที่1)

     วารสารกลุ่มนี้เป็นวารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI (จนถึง 31 ธันวาคม 2562) และอยู่ในฐานข้อมูล TCI และจะถูกพิจารณาคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI) ต่อไป (Update วันที่10 พ.ค. 2559)

ลำดับที่ 1-50

ลําดับ
ISSN
ชื่อวารสาร
1
0858-0855 ABAC Journal
2
2468-1458
(เดิม 0075-5192)
Agriculture and Natural Resources (เดิมชื่อ Kasetsart Journal (Natural Science))
3
2287-0741 Applied Environmental Research
4
2286-7694 ASEAN Engineering Journal Part B
5
2286-8150 ASEAN Engineering Journal Part C
6
2351-0307 ASEAN Journal of Management
7
1905-7415 Asian Biomedicine
8
0125-877X Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology
9
1686-0039 AU Journal of Management
10
1685-4322 BU Academic Review
11
0125-6726 Buffalo Bulletin
12
1905-6931 CATALYST
13
0125-2526 Chiang Mai Journal of Science
14
1685-1994 Chiang Mai University Journal of Natural Sciences
15
1905-050X ECTI Transactions on Computer and Information Technology
16
1685-9545 ECTI Transactions on Electrical Eng., Electronics, and Communications
17
0125-8281 Engineering Journal
18
1686-5456 Environment and Natural Resources Journal
19
0857-8664 Genomics and Genetics
20
1905-9094 GMSARN International Journal
21
1905-5986 HRi : Journal of Human Resource intelligence
22
1686-9141 International Journal of Agricultural Technology
23
1906-4675 International Journal of Behavioral Science
24
1905-7172 International Journal of Renewable Energy
25
0858-7027 International Journal of the Computer, The Internet and Management
26
1865-8646 Journal of English Studies
27
0857-4421 Journal of Health Research
28
0857-5754 Journal of Physiological and Biomedical Sciences
29
2229-2152 Journal of Research and Applications in Mechanical Engineering
30
2228-8279 Journal of Urban Culture Research
31
2452-3151
(เดิม 0125-8370)
Kasetsart Journal of Social Sciences (เดิมชื่อ วิทยาสารเกษตรศาสตร์สาขาสังคมศาสตร์)
32
0125-796X Kasetsart University Fisheries Research Bulletin
33
1906-151X King Mongkuts University of Technology North Bangkok International Journal of Applied Science and Technology
34
1905-7326 LEARN Journal : Language Education and Acquisition Research Network
35
1905-7873 Maejo International Journal of Science and Technology
36
0125-1570 Mahidol University Journal of Pharmaceutical Sciences
37
0859-9920 MANUSYA, Journal of Humanities
38
2286-6477 MFU Connexion: Journal of Humanities and Social Sciences
39
1905-7210 Nakhara: Journal of Environmental Design and Planning
40
1906-3865 NIDA Case Research Journal
41
1686-5561 NU. International Journal of Science
42
2286-8933 Outbreak, Surveillance and Investigation Reports
43
1906-8107 Pacific Rim International Journal of Nursing Research
44
1905-3193 Rajabhat Journal of Sciences, Humanities and Social Sciences
45
2229-063X Rangsit Journal of Arts and Sciences
46
1906-6406 Scholar
47
1513-1874 ScienceAsia
48
1513-4717 Silpakorn University Journal of Social Sciences, Humanities and Arts
49
1905-9159 Silpakorn University Science and Technology Journal
50
0125-152X Siriraj Medical Journal (เดิมชื่อสารศิริราช)

ลำดับที่ 51-100

ลําดับ
ISSN
ชื่อวารสาร
51
0125-3395 Songklanakarin Journal of Science and Technology
52
2286-8984 Southeast Asian Journal of Economics
53
0858-849X Suranaree Journal of Science and Technology
54
0495-3843 Thai Forest Bulletin (Botany)
55
0857-6084 Thai Journal of Obstetrics and Gynaecology
56
1685-9057 Thailand Statistician
57
0859-4074 Thammasat International Journal of Science and Technology
58
0859-5747 Thammasat Review
59
0857-6033 The International Journal of East Asian Studies
60
0859-3604 The Journal of Risk Management and Insurance
61
1905-7725 The New English Teacher
62
0125-4685 The Thai Journal of Pharmaceutical Sciences
63
1906-5582 UTCC International Journal of Business and Economics
64
1686-3933 Walailak Journal of Science and Technology
65
1513-4458 กระแสวัฒนธรรม
66
0125-0485 แก่นเกษตร
67
0125-7501 ขอนแก่นเวชสาร
68
1906-117x ครุศาสตร์สาร
69
0125-2208 จดหมายเหตุทางแพทย์แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
70
0125-6564 จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์
71
0875-6920 เชียงใหม่ทันตแพทยสาร
72
1686-4395 ดํารงวิชาการ
73
1905-3460 ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
74
1686-9540 ไทยไภษัชยนิพนธ์
75
1513-5241 ธรรมศาสตร์เวชสาร
76
0858-6160 นิเทศศาสตร์ปริทัศน์
77
0125-7560 พุทธชินราชเวชสาร
78
0857-1406 ภาษาและภาษาศาสตร์
79
1686-0101 รมยสาร
80
0857-0442 รัฏฐาภิรักษ์
81
0857-8052 รามาธิบดีพยาบาลสาร
82
0125-1252 วชิรเวชสาร
83
2287-0121 วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์
84
1906-215X วารสาร มทร.อีสาน
85
0859-0001 วารสาร อัล-ฮิกมะฮฺมหาวิทยาลัยฟาฏอนี
86
0125-7242 วารสารกองการพยาบาล
87
0125-4634 วารสารกายภาพบําบัด
88
2286-718X วารสารการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
89
0854-9849 วารสารการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
90
1686-7319 วารสารการจัดการสมัยใหม่
91
1906-5485 วารสารการจัดการสิ่งแวดล้อม
92
1905-6303 วารสารการบริการและการท่องเที่ยวไทย
93
0857-4553 วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
94
2351-0358 วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ
95
1906-0025 วารสารการพยาบาลและสุขภาพ
96
2286-9824 วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต
97
1685-991X วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
98
1906-506x วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย
99
0858-5520 วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
100
1905-7121 วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)

ลำดับที่ 101-150

ลําดับ
ISSN
ชื่อวารสาร
101
0857-0841 วารสารเกษตร
102
0857-0108 วารสารเกษตรพระจอมเกล้า
103
1685-8379 วารสารเกษตรพระวรุณ
104
1513-5667 วารสารเกษมบัณฑิต
105
0858-4338 วารสารคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา
106
1513-3613 วารสารคณะพลศึกษา
107
0859-8835 วารสารครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
108
1685-2699 วารสารครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
109
1685-3954 วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม
110
1685-6481 วารสารควบคุมโรค
111
2408-1051 วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้
112
0125-6416 วารสารญี่ปุ่นศึกษา
113
1905-2707 วารสารดนตรีรังสิต
114
0215-2534 วารสารทันตแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
115
0125-2682 วารสารเทคนิคการแพทย์
116
0125-5347 วารสารเทคนิคการแพทย์เชียงใหม่
117
1906-0870 วารสารเทคโนโลยีภาคใต้
118
1685-8573 วารสารเทคโนโลยีสารสนเทศ
119
1905-9329 วารสารเทคโนโลยีสุรนารี
120
2229-1210 วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
121
1686-0667 วารสารไทยคดีศึกษา
122
0125-3670 วารสารธรรมศาสตร์
123
0125-4960 วารสารนักบริหาร
124
1513-4164 วารสารนิด้าภาษาและการสื่อสาร
125
1906-425X วารสารนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร
126
1685-9723 วารสารนิติสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
127
0125-2836 วารสารบรรณศาสตร์มศว
128
0125-233x วารสารบริหารธุรกิจ
129
1905-6826 วารสารบริหารธุรกิจ นิด้า
130
1905-3746 วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อการ
131
0859-9750 วารสารบริหารธุรกิจเทคโนโลยีมหานคร
132
2228-9658 วารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ
133
1905-9647 วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์
134
1905-1603 วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์
135
0857-2143 วารสารประชากรศาสตร์
136
1906-7658 วารสารปัญญาภิวัฒน์
137
0867-0884 วารสารปาริชาต
138
0125-0078 วารสารพยาบาล
139
0857-3743 วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข
140
1906-652X วารสารพยาบาลตํารวจ
141
1513-5217 วารสารพยาบาลทหารบก
142
0857-605X วารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก
143
0125-8885 วารสารพยาบาลศาสตร์
144
0858-1231 วารสารพยาบาลศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
145
1513-5454 วารสารพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสยาม
146
0125-7021 วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ
147
0125-8958 วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์
148
0857-5371 วารสารพยาบาลสาธารณสุข
149
1906-7038 วารสารพฤกษศาสตร์ไทย
150
1686-1442 วารสารพฤติกรรมศาสตร์

ลำดับที่ 151-200

ลําดับ
ISSN
ชื่อวารสาร
151
2228-9453 วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
152
0125-3689 วารสารพัฒนบริหารศาสตร์
153
1905-7881 วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต
154
0859-2667 วารสารพัฒนาสังคม
155
0857-264X วารสารพิษวิทยาไทย
156
2351-0846 วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์
157
0125-6971 วารสารแพทย์นาวี
158
0125-2488 วารสารภาษา
159
0857-7285 วารสารภาษาปริทัศน์
160
0125-6424 วารสารภาษาและวัฒนธรรม
161
1906-5574 วารสารเภสัชกรรมไทย
162
0125-3832 วารสารเภสัชวิทยา
163
1905-0852 วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน
164
1686-445X วารสารมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร
165
2286-7139 วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
166
2228-8244 วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
167
1685-1412 วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน
168
2228-9356 วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม
169
1906-5681 วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
170
0858-7418 วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
171
1905-2383 วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
172
1905-4165 วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
173
0857-5428 วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร
174
0859-418X วารสารรัฐประศาสนศาสตร์
175
1905-1344 วารสารราชพฤกษ์
176
0125-6882 วารสารโรงพยาบาลชลบุรี
177
0858-2025 วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต
178
0859-3957 วารสารวิจัย มข.
179
1906-3334 วารสารวิจัย มสด สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
180
1905-2847 วารสารวิจัย มสด สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
181
1905-5536 วารสารวิจัยทางการศึกษา
182
1906-0319 วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
183
1905-7393 วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง
184
0858-9437 วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข
185
0125-278X วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ.
186
2229-2802 วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
187
1906-2605 วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ
188
0125-8850 วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร
189
1905-2022 วารสารวิจัยและสาระสถาปัตยกรรม/การผังเมือง
190
1905-0793 วารสารวิจัยสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ
191
1906-0572 วารสารวิจิตรศิลป์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
192
0125-2437 วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
193
2350-9600 วารสารวิชาการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
194
1906-5078 วารสารวิชาการ วิทยาลัยแสงธรรม
195
2286-9018 วารสารวิชาการการท่องเที่ยวไทยนานาชาติ
196
1906-5337 วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
197
1685-4489 วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
198
1905-3819 วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
199
2229-2683 วารสารวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ
200
1686-9869 วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ลำดับที่ 201-250

ลําดับ
ISSN
ชื่อวารสาร
201
2287-0717 วารสารวิชาการบริหารธุรกิจสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
202
0857-684x วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
203
0858-4540 วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา
204
1686-7440 วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น
205
1905-9590 วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
206
1905-162x วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
207
2286-6175 วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
208
1905-6583 วารสารวิชาการราชภัฏตะวันตก
209
2286-9832 วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์
210
2408-252X วารสารวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
211
1686-5715 วารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรี
212
0858-4923 วารสารวิชาการสาธารณสุข
213
1905-9450 วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา
214
1686-8293 วารสารวิชาชีพบัญชี
215
0857-9296 วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
216
2408-2619
(เดิม 2229-0893)
วารสารวิทยาการจัดการสมัยใหม่ (เดิมชื่อ วารสารการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง)
217
1906-070x วารสารวิทยาลัยดุสิตธานี
218
0857-7927 วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีกรุงเทพ
219
0859-4562 วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครราชสีมา
220
0859-6808 วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุตรดิตถ์
221
0858-110X วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี
222
1686-6959 วารสารวิทยาลัยราชสุดาเพื่อการวิจัยและพัฒนาคนพิการ
223
0125-2364 วารสารวิทยาศาสตร์มข.
224
0857-1600 วารสารวิทยาศาสตร์มศว.
225
1513-7430 วารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
226
0858-7612 วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา
227
0858-4435 วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
228
2229-1547 วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมทร.ธัญบุรี
229
1685-7941 วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
230
2228-8864 วารสารวิเทศศึกษา
231
0857-2933 วารสารวิธีวิทยาการวิจัย
232
0857-2178 วารสารวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
233
1905-4548 วารสารวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
234
1513-4652 วารสารวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยสยาม
235
1513-7287 วารสารศรปทุมปริทัศน์ีฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
236
2228-8724 วารสารศรีปทุมปริทัศน์ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
237
0857-4405 วารสารศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
238
1906-7208 วารสารศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่
239
0859-5127 วารสารศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร
240
1905-9922 วารสารศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
241
0857-0914 วารสารศูนย์การศึกษาแพทยศาสตร์คลินิก โรงพยาบาลพระปกเกล้า
242
0858-9291 วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์
243
1906-2540 วารสารเศรษฐศาสตร์ปริทรรศน์
244
1906-2044 วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
245
0125-6985 วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
246
0859-2330 วารสารสมาคมนักวิจัย
247
1685-408X วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย
248
0857-2127 วารสารสวนปรุง
249
1686-6541 วารสารสังคมลุ่มน้ําโขง
250
0125-7356 วารสารสังคมวิทยามานุษยวิทยา

ลำดับที่ 251-275

ลําดับ
ISSN
ชื่อวารสาร
251
0125-0590 วารสารสังคมศาสตร์
252
0857-3166 วารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
253
0125-5169 วารสารสัตวแพทย์
254
2287-0962 วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์มจร
255
1905-1387 วารสารสาธารณสุขและการพัฒนา
256
2228-8457 วารสารสารสนเทศศาสตร์
257
0858-8899 วารสารสํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่6ขอนแก่น
258
1686-3690 วารสารสํานักบัณฑิตอาสาสมัคร
259
0859-497X วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย
260
0857-6955 วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช
261
0857-2690 วารสารสุทธิปริทัศน์
262
1906-9790 วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้
263
0857-0086 วารสารห้องสมุด
264
0125-4820 วารสารอักษรศาสตร์
265
0857-2038 วารสารอักษรศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร
266
0045-9917 วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์
267
0859-9254 วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
268
1905-0488 วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
269
0125-8273 วิศวกรรมสาร มข.
270
1905-615X วิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
271
0125-6491 เวชชสารสัตวแพทย์
272
0125-8435 สงขลานครินทร์เวชสาร
273
1513-1076 สยามวิชาการ
274
1905-7571 สัตวแพทย์มหานครสาร
275
1686-1841 หน้าจั่ว ว่าด้วยประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมไทย

 

Thai English