รายชื่อวารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพจาก TCI (กลุ่มที่2)

     วารสารกลุ่มนี้เป็นวารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI (จนถึง 31 ธันวาคม 2562) และอยู่ในฐานข้อมูล TCI และจะถูกพิจารณาคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI) ต่อไป (Update วันที่10 พ.ค. 2559)

ลำดับที่ 1-50

ลําดับ
ISSN
ชื่อวารสาร
1
2286-9867 APHEIT International Journal
2
2229-27X ASEAN Engineering Journal Part A
3
1905-856x Asian Journal of Literature, Culture and Society
4
1906-3296 AU-GSB e-Journal
5
0858-7531 Bulletin of Health, Science and Technology
6
0859-9238 Engineering Transactions
7
2286-8615 Food and Applied Bioscience Journal
8
1906-8700 International Journal of Agricultural Travel and Tourism
9
1906-8654 International Journal of Asian Tourism Management
10
2286-7481 International Journal of Child Devlelopment and Mental Health
11
1906-2257 Journal of Applied Animal Science
12
1689-7165 Journal of Global Business Review
13
1906-6244 Journal of International Buddhist Studies
14
2286-7201 Journal of Materials Science and Applied Energy
15
2286-9247 Journal of Perspectives on Development Policy in the Greater Mekong Region
16
0857-17X Journal of Population and Social Studies
17
1905-9566 Journal of Supply Chain Management Research and Practice
18
1513-6442 Prajna Vihara : Journal of Philosophy and Religion
19
1513-5943 rEFLections
20
1905-8446 RMUTT Global Business and Economics Review
21
0859-2659 Sasin Journal of Management
22
0859-2446 Thai Journal of Gastroenterology
23
2286-7333 Thai Journal of Science and Technology
24
2408-1000 Thammasat Business Law Journal
25
2287-9674 The Bangkok Medical Journal
26
1513-1025 Thoughts
27
2408-1248 Veridian E-Journal Science and Technology Silpakorn University
28
1906-3431 Veridian E-Journal, Silpakorn University
29
0857-5118 จักษุเวชสาร
30
0125-6483 จุฬาลงกรณ์เวชสาร
31
1906-649x เชียงรายเวชสาร
32
1905-6648 เทพสตรีI-TECH
33
0857-2992 บทบัณฑิตย์
34
0125-5118 พยาบาลสาร
35
0125-5061 มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์
36
0125-35X รัฐศาสตร์สาร
37
0859-8185 ราชภัฏเพชรบูรณ์สาร
38
1513-9956 วรรณวิทัศน์
39
0859-9343 วารสาร มฉก.วิชาการ
40
0857-2321 วารสาร หูคอ จมูก และใบหน้า
41
0125-3093 วารสารกฎหมาย
42
1906-1560 วารสารกฎหมาย คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
43
1906-3253 วารสารกระบวนการยุติธรรม
44
1686-5103 วารสารการเกษตรราชภัฏ
45
2286-8003 วารสารการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นํามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
46
1906-03X วารสารการบริหารท้องถิ่น
47
1906-4950 วารสารการบริหารและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
48
1906-7933 วารสารการบัญชีและการจัดการ
49
1906-2230 วารสารการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา
50
0859-3949 วารสารการพยาบาล การสาธารณสุข และการศึกษา

ลำดับที่ 51-100

ลําดับ
ISSN
ชื่อวารสาร
51
1906-1773 วารสารการพยาบาลและการศึกษา
52
2287-0075 วารสารการพัฒนาสุขภาพชุมชน
53
0857-2895 วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์บุรีรัมย์
54
0859-3299 วารสารการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ
55
2228-8562 วารสารการเมืองการปกครอง
56
1906-3016 วารสารการวิจัย กาสะลองคํา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
57
1906-56X วารสารการวิจัยการพัฒนาการบริหาร
58
1905-2693 วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม
59
0859-5453 วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
60
1513-9980 วารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์
61
0858-0944 วารสารกุมารเวชศาสตร์
62
1906-0254 วารสารเกษตรศาสตร์ธุรกิจประยุกต์
63
0858-3080 วารสารเกื้อการุณย์
64
1905-8160 วารสารความปลอดภัยและสุขภาพ
65
0125-8095 วารสารความหลากหลายทางวฒนธรรมั
66
0857-1384 วารสารคหเศรษฐศาสตร์
67
1686-9443 วารสารคุณภาพชีวิตกับกฎหมาย
68
2229-1997 วารสารเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษา
69
1905-2960 วารสารจักษุธรรมศาสตร์
70
0858-0006 วารสารจันทรเกษมสาร
71
1905-9582 วารสารจีนวิทยา
72
1905-1972 วารสารจีนศึกษา
73
1513-5462 วารสารช่อพะยอม
74
2286-9581 วารสารชุมชนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
75
0859-9432 วารสารเซนต์จอห์น
76
2229-1148 วารสารดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์
77
0857-80X วารสารทันตาภิบาล
78
0857-6653 วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบําบัด
79
1686-3070 วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม
80
1686-5375 วารสารเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
81
2287-0210 วารสารไทยการวิจัยดําเนินงาน
82
1686-7459 วารสารไทยศึกษา
83
1905-13X วารสารธุรกิจปริทัศน์
84
1906-2141 วารสารนเรศวรพะเยา
85
2350-9767 วารสารนานาชาติมหาวิทยาลัยขอนแก่น สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
86
2229-0338 วารสารนานาชาติคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศประยุกต์
87
0857-3867 วารสารนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
88
2228-9526 วารสารนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
89
0859-85X วารสารนิเทศศาสตร์
90
1685-5477 วารสารนิเทศศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตย์
91
1513-2226 วารสารนิเทศสยามปริทัศน์
92
1513-07X วารสารบริการการศึกษาบัวบัณฑิต
93
1685-2257 วารสารบริหารการศึกษา มศว
94
1686-6916 วารสารบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
95
2229-2756 วารสารบัณฑิตวิจัย
96
1905-5811 วารสารบัณฑิตวิทยาลัย พิชญทรรศน์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
97
1906-9839 วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
98
1905-9949 วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
99
1686-0632 วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
100
1906-3849 วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ลำดับที่ 101-150

ลําดับ
ISSN
ชื่อวารสาร
101
1906-0769 วารสารบัณฑิตศึกษามนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
102
0125-1902 วารสารประวัติศาสตร์
103
1905-6729 วารสารประสาทวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
104
2228-9801 วารสารประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย
105
1513-8607 วารสารเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการและงานวิจัย
106
1906-7925 วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย
107
0857-5452 วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา
108
1686-7467 วารสารพิฆเนศวร์สาร
109
0858-8325 วารสารพุทธศาสน์ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
110
0125-7323 วารสารแพทย์เขต 4-5
111
0859-3485 วารสารมนุษยศาสตร์
112
2286-7457 วารสารมนุษยศาสตร์ฉบับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยรามคําแหง
113
0125-2690 วารสารมนุษยศาสตร์ปริทรรศน์
114
2408-1671 วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์นายเรืออากาศ
115
2408-1256 วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
116
0859-5992 วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
117
1906-1048 วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
118
2229-0141 วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
119
1905-3959 วารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยทักษิณ
120
0859-869x วารสารมนุษยสังคมปริทัศน์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
121
0859-9807 วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ
122
0857-4677 วารสารมหาวิทยาลัยพายัพ
123
1906-0181 วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
124
1905-6036 วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
125
2286-8658 วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
126
1906-5965 วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
127
1686-9311 วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
128
0858-6071 วารสารยูโร
129
0125-7609 วารสารร่มพฤกษ์
130
0859-1814 วารสารรังสิตสารสนเทศ
131
1905-2243 วารสารรัชต์ภาคย์
132
2286-9328 วารสารรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
133
0859-9424 วารสารราชนครินทร์
134
1905-9183 วารสารราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย
135
0125-7552 วารสารราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย
136
2286-8518 วารสารรามคาแหงํ ฉบับนิติศาสตร์
137
0125-00X วารสารรามคําแหง ฉบับมนุษยศาสตร์
138
1906-4241 วารสารเรียนไทย
139
0125-8680 วารสารโรคผิวหนัง
140
0125-2038 วารสารโรคมะเร็ง
141
1686-8579 วารสารโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
142
0859-7251 วารสารโรงพยาบาลสกลนคร
143
0857-6149 วารสารโลหะ วัสดุและแร่
144
0857-1724 วารสารวนศาสตร์
145
2229-0931 วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์
146
1906-01X วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา)
147
1906-0874 วารสารวิจัย มทร. กรุงเทพ
148
1906-6627 วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
149
1686-3437 วารสารวิจัยพลังงาน
150
1906-3628 วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่

ลำดับที่ 151-190

ลําดับ
ISSN
ชื่อวารสาร
151
1513-8410 วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่
152
1905-4963 วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร
153
2286-7171 วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
154
1906-1730 วารสารวิจัยรามคําแหง ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
155
1906-1722 วารสารวิจัยรามคําแหง ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
156
1906-27X วารสารวิจัยรําไพพรรณี
157
2286-9719 วารสารวิจัยและประเมินผลอุบลราชธานี
158
1905-1867 วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
159
2351-0374 วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
160
2351-0366 วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
161
2408-2651 วารสารวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ
162
2229-2365 วารสารวิจัยและพัฒนาหลักสูตร
163
0857-9180 วารสารวิจัยสังคม
164
1906-1137 วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
165
0857-2100 วารสารวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
166
2280-9638 วารสารวิชาการ มทร. สุวรรณภูมิ
167
2286-6590 วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
168
2286-8860 วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
169
2286-7589 วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
170
1906-7062 วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
171
2228-8473 วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
172
1686-4409 วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
173
1906-92X วารสารวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ม.อบ.
174
2228-8120 วารสารวิชาการ ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร
175
2286-9514 วารสารวิชาการ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
176
2229-1105 วารสารวิชาการคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
177
2286-6965 วารสารวิชาการคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
178
1905-1212 วารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
179
0125-5134 วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์สจล.
180
2286-7856 วารสารวิชาการคุณธรรมความดี
181
2392-5655 วารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา
182
2351-0811 วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
183
1513-5845 วารสารวิชาการธรรมทรรศน์
184
1906-6988 วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม
185
1906-7186 วารสารวิชาการนายเรืออากาศ
186
1686-0650 วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต
187
2229-1636 วารสารวิชาการปทุมวัน
188
2351-0455 วารสารวิชาการแพรวากาฬสินธุ์มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
189
1905-9469 วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี
190
1906-4284 วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยปทุมธานี

 

Thai English