ประชาสัมพันธ์งานวิจัย

Title Created Date
การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 8 :: The 8th Hatyai National and International Conference 20 December 2016
งานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8 ในวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จ.กรุงเทพมหานคร 20 December 2016
การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 41 ปี 2559 16 October 2016
การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 11 16 October 2016
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 6th ICADA 2017-SSIS 10 October 2016
การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 55 The 55th Kasetsart University Annual Conference 08 October 2016
งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 30 September 2016
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัย การประชุมวิชาการระดับชาติ “เทคโนโลยีภาคใต้วิจัย” ครั้งที่ 7 06 September 2016
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การรับข้อเสนอการวิจัยเพื่อเสนอของบประมาณ (แบบปกติ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามมติคณะรัฐมนตรี 01 September 2016
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมประกวดโครงการ “รางวัลนักประดิษฐ์รุ่นใหม่” ประจำปี 2560 20 July 2016

 

Thai English