ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การรับข้อเสนอการวิจัยเพื่อเสนอของบประมาณ (แบบปกติ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ตามมติคณะรัฐมนตรี นักวิจัยผู้สนใจสามารถส่งข้อเสนอการวิจัยโดยลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัย [แผนงานวิจัย/โครงการวิจัย] ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ผ่านระบบ NRMS (http://www.nrms.go.th) และพิมพ์ข้อเสนอการวิจัยฯ ที่กรอกผ่านระบบ NRMS
จัดส่งให้สถาบันวิจัยและพัฒนา จำนวน ๒ ชุด ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ เท่านั้น
โดยนักวิจัยสามารถดาวน์โหลด แบบเสนอแผนงานวิจัย/โครงการวิจัยหรือโครงการวิจัยย่อย (template V1B01082559)
และมาตรฐานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง ได้จากไฟล์ที่แนบ หรือดาวน์โหลดผ่านระบบ NRMS http://nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=206

 

Thai English