การประชุมวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 8
“การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสู่โลกาภิวัตน์”
15 ธันวาคม 2559 ณ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

เปิดรับบทความวิจัย ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 15 ตุลาคม 2559
*** ขยายเวลาการรับบทความถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2559***

 

Thai English