บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดงานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8 “Research 4.0 Innovation and Development SSRU's 80th Anniversary” ในวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จ.กรุงเทพมหานคร

 รายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

Thai English