เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2560 ดร.อมรรัตน์ สนั่นเสียง คณบดีคณะครุศาสตร์ มอบเกียรติบัตรเชิญชูเกียรติในการดำเนินงานวิจัย ให้กับอาจารย์ศิริพล แสนบุญส่ง ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นประเภทที่ 1 นักวิจัยที่มีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่และได้นำเสนอผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ อาจารย์รัชดาภรณ์ ตัณฑิกุล และอาจารย์เสาวลักษณ์ ประมาน ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นประเภทที่ 2 นักวิจัยที่มีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ อาจารย์รักษมน ยอดมิ่ง อาจารย์ภูษณิศา สุวรรณศิลป์ อาจารย์บริบูรณ์ ชอบทำดี และอาจารย์ ดร.วัชรภัทร เตชะวัฒนศิริดำรง ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นประเภทที่ 3 นักวิจัยที่ได้นำเสนอผลงานวิจัยที่ในเวทีประชุมระดับชาติและนานาชาติ  ณ ห้อง702 อาคาร 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

 

Thai English