เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ผศ.ดร.สุวิทย์ ไวยกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติในการดำเนินงานวิจัย ให้กับอาจารย์ศิริพล แสนบุญส่ง อาจารย์รักษมน ยอดมิ่ง ประเภทการนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประวิทย์ ประมาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรินทร์ สมามอญ ประเภทมีผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ ณ ห้อง204 อาคารครุสรรพสิทธิ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

 

Thai English