เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 ผศ.ดร.สุวิทย์ ไวยกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ มอบเกียรติบัตรเชิญชูเกียรติในการดำเนินงานวิจัยให้กับอาจารย์ในคณะครุศาสตร์ โดยมีรายนามต่อไปนี้
1. อาจารย์อัจฉราพรรณ กันสุยะ
2. อาจารย์ ดร.ศิริพล แสนบุญส่ง
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์หนึ่งฤทัย ชวนะลิขิกร
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประวิทย์ ประมาน
5. อาจารย์ ดร.สุวนิตย์ รุ่งราตรี
ประเภทมีผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติ ณ ห้อง โรงแรมเดอะวินเทจ โฮเทล เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

 

Thai English