คณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์

     
  ผศ.ดร.สุวิทย์  ไวยกุล  
     
     
นายสุดใจ มอญรัต ดร.พัฒนะ งามสูงเนิน ดร.ปฐมพงศ์  ศุภเลิศ
     
   
ผศ.ดร.ประวิทย์ ประมาน อาจารย์ ดร.ปารณีย์ ขาวเจริญ อาจารย์รักษมน ยอดมิ่ง
     
     
อาจารย์สมกมล กาญจนพิบูลย์ อาจารย์ ดร.อิศรา รุ่งทวีชัย  อาจารย์ ดร.ธานี ชูกำเนิด
     
อาจารย์ ดร.พัชนี บุญรัศมี ผศ.เสาวลักษณ์ ประมาน นางสาวกาญจนา  เงินอ่อน

คณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์

     
  ผศ.ดร.สุวิทย์ ไวยกุล  
  คณบดีคณะครุศาสตร์  
     
     
ผศ.ดร.ประวิทย์ ประมาน อาจารย์ ดร.ปารณีย์ ขาวเจริญ อาจารย์ ดร.วรวุฒิ ธาราวุฒิ
รองคณบดีฝ่ายวางแผน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
 และประกันคุณภาพ    
     
     
ผศ.ปิยะ มีอนันต์ อาจารย์ ดร.ธีระวัฒน์ มอนไธสง ผศ.ภัทราวรรณ จันทร์เนตร์
 ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมัธยม เป็นผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนประถมสาธิต  ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตปฐมวัย 
     
     
อาจารย์ ดร.ธานี ชูกำเนิด ผศ.เสาวลักษณ์ ประมาน  อาจารย์ ดร.กิ่งสร เกาะประเสริฐ 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผน  หัวหน้าศูนย์การศึกษาพิเศษ
  และประกันคุณภาพ   
     
     
  นางสาวกาญจนา  เงินอ่อน   
  หัวหน้าสำนักงานคณบดี  

บุคลากรสายวิชาการ

   
ชื่อ-สกุล อาจารย์สิอร หาสาสน์ศรี
การศึกษา วท.บ. (คณิตศาสตร์)
  วท.ม. (คณิตศาสตร์)
  ประธานสาขาวิชาคณิตศาสตร์
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
       
   
ชื่อ-สกุล ผศ.ดร.อมรรัตน์ สนั่นเสียง
การศึกษา ค.บ. (คณิตศาสตร์)
  ศษ.ม. (วิจัยและประเมินผลการศึกษา)
  กศ.ด. (วิจัยและประเมินผลการศึกษา)
  อาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
       
   
ชื่อ-สกุล อาจารย์นพวรรณ จำนวน
การศึกษา ค.บ. (คณิตศาสตร์)
  ศษ.ม. (วิจัยและสถิติการศึกษา)
  อาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
       
   
ชื่อ-สกุล อาจารย์ ดร.ปิยะธิดา ทองอร่าม
การศึกษา ค.บ. (มัธยมศึกษา)
  ค.ม. (วิจัยทางการศึกษา)
  ค.ด. (วัดและประเมินผลการศึกษา)
  อาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
       
   
ชื่อ-สกุล อาจารย์สิรภพ สินธุประเสริฐ
การศึกษา วท.บ. (คณิตศาสตร์)
  กศ.ม. (การสอนคณิตศาสตร์)
  (กำลังศึกษา) กศ.ด. (คณิตศาสตร์)
  อาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
       
   
ชื่อ-สกุล อาจารย์สุพินดา เพชรา
การศึกษา ศษ.บ. (คณิตศาสตรศึกษา)
  ศษ.ม. (คณิตศาสตรศึกษา)
  อาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
       
   
ชื่อ-สกุล อาจารย์ศิริรัตน์ ชาวนา
การศึกษา ศษ.บ. (คณิตศาสตรศึกษา)
  ศษ.ม. (คณิตศาสตรศึกษา)
  (กำลังศึกษา) ปร.ด. (คณิตศาสตรศึกษา)
  อาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

   
ชื่อ-สกุล อาจารย์พัชราภร พูลบุญ
การศึกษา ศษ.บ. (เคมี)
  ศษ.ม. (การสอนวิทยาศาสตร์)
  (กำลังศึกษา) กศ.ด. (วิทยาศาสตรศึกษา)
  ประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
       
   
ชื่อ-สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวัฒน์ ทัมทิมเจือ
การศึกษา กษ.บ. (ฟิสิกส์-คณิตศาสตร์)
  ศษ.ม. (การสอนวิทยาศาสตร์)
  อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
       
   
ชื่อ-สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชมพูนุท สุขหวาน
การศึกษา ศษ.บ. (เคมี)
  ศษ.ม. (วิทยาศาสตร์ศึกษา)
  กศ.ด. (วิจัยและพัฒนาหลักสูตร)
  อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
       
   
ชื่อ-สกุล อาจารย์ภัทรภร พิกุลขวัญ
การศึกษา วท.บ. (เทคโนโลยีการหมัก)
  กศ.ม. (ชีววิทยา)
  (กำลังศึกษา) ปร.ด. (วิทยาศาสตร์ศึกษา)
  อาจารย์ประจำสาขาวิทยาศาสตร์
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
       
   
ชื่อ-สกุล อาจารย์วิชชุดา พลยางนอก
การศึกษา วท.บ. (ชีววิทยา)
  ศษ.ม. (การศึกษาวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี)
  อาจารย์ประจำสาขาวิทยาศาสตร์
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
       
   
ชื่อ-สกุล อาจารย์ภูษณิศา สุวรรณศิลป์
การศึกษา ศษ.บ. (เคมี)
  ศษ.ม. (การสอนวิทยาศาสตร์)
  (กำลังศึกษา) กศ.ด. (วิทยาศาสตรศึกษา)
  อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
E-mail  
       
   
ชื่อ-สกุล อาจารย์พัชรพล  เถาธรรมพิทักษ์
การศึกษา ศษ.บ. (เคมี)
  ศษ.ม. (การสอนวิทยาศาสตร์)
  (กำลังศึกษา) กศ.ด. (วิทยาศาสตรศึกษา)
  อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

   
ชื่อ-สกุล อาจารย์ ดร.สมกมล กาญจนพิบูลย์
การศึกษา ค.บ. (สังคมศึกษา)
  กศ.ม. (การสอนสังคมศึกษา)
  ปร.ด. (วัฒนธรรมศาสตร์)
  ประธานสาขาวิชาสังคมศึกษา
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
       
   
ชื่อ-สกุล อาจารย์ ดร.ปารณีย์ ขาวเจริญ
การศึกษา กศ.บ. (จิตวิทยา)
  กศ.ม. (จิตวิทยาการแนะแนว)
  ปร.ด. (วิทยาการทางการศึกษา และการจัดการเรียนรู้)
  อาจารย์ประจำสาขาวิชาสังคมศึกษา
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
       
   
ชื่อ-สกุล อาจารย์ ดร.ธีระวัฒน์ มอนไธสง
การศึกษา ค.บ. (สังคมศึกษา)
  ศษ.ม. (สังคมศึกษา)
  ศษ.ด. (การบริหารการศึกษา)
  อาจารย์ประจำสาขาวิชาสังคมศึกษา
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
       
   
ชื่อ-สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ มีอนันต์
การศึกษา ค.บ. (สังคมศึกษา)
  รม. (การเมืองการปกครอง)
  อาจารย์ประจำสาขาวิชาสังคมศึกษา
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
       
   
ชื่อ-สกุล อาจารย์นรเศรษฐ์ เตชะ
การศึกษา ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)
  ศษ.ม. (การสอนสังคมศึกษา)
  (กำลังศึกษา) ปร.ด. การศึกษา (สังคมศึกษา)
  อาจารย์ประจำสาขาวิชาสังคมศึกษา
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
       
   
ชื่อ-สกุล อาจารย์พัสสกรณ์ วิวรรธมงคล
การศึกษา รบ. (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการเมืองการปกครองเปรียบเทียบ)
  วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
  ศษ.ม. (การสอนสังคมศึกษา)
  อาจารย์ประจำสาขาวิชาสังคมศึกษา
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

   
ชื่อ-สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภรภัทร นิยมชัย
การศึกษา ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย)
  ประกาศนียบัตรบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
  กศ.ม. (การศึกษาปฐมวัย)
  ประธานสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
       
   
ชื่อ-สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทราวรรณ จันทร์เนตร์
การศึกษา ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย )
  ค.ม. (การศึกษาปฐมวัย )
  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
       
   
ชื่อ-สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญไท เจริญผล
การศึกษา ค.บ. (การอนุบาลศึกษา)
  กศ.ม. (การศึกษาปฐมวัย)
  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
       
   
ชื่อ-สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัทรา คงเรือง
การศึกษา ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย)
  ค.ม. (การศึกษาปฐมวัย)
  ค.ด. (การศึกษาปฐมวัย)
  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
       
   
ชื่อ-สกุล อาจารย์ ดร.ธนาวรรณ  รักษาพงษ์พานิช
การศึกษา ศษ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
  ศษ.ม. (ปฐมวัยศึกษา)
  Ed.D. (Early Childhood Education)
  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
       
   
ชื่อ-สกุล อาจารย์ ดร.นริสานันท์ เดชสุระ
การศึกษา ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย)
  ค.ม. (การศึกษาปฐมวัย)
  ปร.ด. (การบริหารการศึกษา)
  ปร.ด. (อุดมศึกษา)
  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
       
   
ชื่อ-สกุล อาจารย์ณัฏชญา ธาราวุฒิ
การศึกษา กศ.บ. (จิตวิทยา)
  ศศ.ม. (จิตวิทยาการศึกษา)
  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

   
ชื่อ-สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรินทร์ เสมามอญ
การศึกษา วท.บ. (วิทยาศาสตร์การกีฬา)
  วท.ม. (วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา)
  ประธานสาขาวิชาพลศึกษา
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
       
   
ชื่อ-สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประวิทย์  ประมาน
การศึกษา วท.บ. (พลศึกษา)
  ศศ.ม. (พลศึกษา)
  ค.ด. (พลศึกษา)
  อาจารย์ประจำสาขาวิชาพลศึกษา
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
       
   
ชื่อ-สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนกานต์ ขาวสำลี
การศึกษา กศ.บ. (พลศึกษา)
  ศศ.ม. (พลศึกษา)
  อาจารย์ประจำสาขาวิชาพลศึกษา
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
       
   
ชื่อ-สกุล อาจารย์ ดร.วรวุฒิ ธาราวุฒิ
การศึกษา วท.บ. (วิทยศาสตร์การกีฬา)
  วท.ม. (วิทยาศาสตร์การกีฬา : การเป็นผู้ฝึกกีฬา)
  ปร.ด. (วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย)
  อาจารย์ประจำสาขาวิชาพลศึกษา
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
       
   
ชื่อ-สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวลักษณ์ ประมาน
การศึกษา ศศ.บ. (พลศึกษา)
  ศษ.ม. (พลศึกษา)
  อาจารย์ประจำสาขาวิชาพลศึกษา
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

   
ชื่อ-สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์จันจิรา หาวิชา
การศึกษา บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)
  ศศ.ม. (ภาษาไทย)
  ประธานสาขาวิชาการสอนภาษาไทย
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
       
   
ชื่อ-สกุล อาจารย์ ดร.วัชรภัทร เตชะวัฒนศิริดำรง
การศึกษา ค.บ. (การศึกษาและการเรียนรู้)
  ศษ.ม. (บริหารการศึกษา)
  กศ.ด. (หลักสูตรและการสอน)
  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการสอนภาษาไทย
E-mail  
       
   
ชื่อ-สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์หนึ่งฤทัย ชวนะลิขิกร
การศึกษา ศศ.บ. (ภาษาไทย)
  ศศ.ม. (ภาษาไทย)
  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการสอนภาษาไทย
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
       
   
ชื่อ-สกุล อาจารย์ชนิกา จิตจักร
การศึกษา ศศ.บ. (ภาษาไทย) 
  ศศ.ม. (ภาษาไทย) 
  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการสอนภาษาไทย
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
       
     
ชื่อ-สกุล อาจารย์วิชลดา  รอดแก้ว
การศึกษา อ.บ. (ภาษาไทย)
  อ.ม. (ภาษาไทย)
  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการสอนภาษาไทย
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
       
   
ชื่อ-สกุล อาจารย์รุ่งทิวา สุภานันท์
การศึกษา ศศ.บ. (ภาษาไทย)
  ศศ.ม. (ภาษาไทย)
  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการสอนภาษาไทย
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

   
ชื่อ-สกุล อาจารย์รักษมน ยอดมิ่ง
การศึกษา อ.บ. (สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์)
  ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์เพื่อการสื่อสาร)
  ประธานสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
       
   
ชื่อ-สกุล อาจารย์ภัธภร หลั่งประยูร
การศึกษา ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
  ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ)
  (กำลังศึกษา) ปร.ด. (หลักสูตรและการสอน)
  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
       
   
ชื่อ-สกุล อาจารย์นฤมล ตันติชาติ
การศึกษา อ.บ. (ปรัชญา)
  ศศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ)
  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
       
   
ชื่อ-สกุล อาจารย์เนตรนิภา เจียมศักดิ์
การศึกษา อ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส)
  ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์เพื่อการสื่อสาร)
  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
       
   
ชื่อ-สกุล อาจารย์กรกนก ฮัปเปิล
การศึกษา ค.บ. (มัธยมศึกษา-ภาษาอังกฤษ)
  MSc. teaching english to speakers of other languages (tesol)
  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

   
ชื่อ-สกุล อาจารย์รัชดาภรณ์ ตัณฑิกุล
การศึกษา ศศ.บ. (การพัฒนาชุมชนเมือง)
  กศ.ม. (การประถมศึกษา)
  ประธานสาขาวิชาการประถมศึกษา
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
       
   
ชื่อ-สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ รู้แผน
การศึกษา ค.บ. (ประถมศึกษา), ศษ.บ.(บริหารการศึกษา)
  ค.ม. (หลักสูตรและการสอน)
  ค.ด. (บริหารการศึกษา)
  ประธานสาขาวิชาการประถมศึกษา
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
       
   
ชื่อ-สกุล อาจารย์อัจฉราพรรณ กันสุยะ
การศึกษา ศษ.บ. (การประถมศึกษา)
  กศ.ม. (การวิจัยและสถิติทางการศึกษา)
  (กำลังศึกษา) ปร.ด. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์)
  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการประถมศึกษา
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
       
   
ชื่อ-สกุล อาจารย์จิราภรณ์ มีสง่า
การศึกษา วท.บ. (คณิตศาสตร์)
  กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา)
  (กำลังศึกษา) ค.ด. (การวัดและประเมินผลการศึกษา)
  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการประถมศึกษา
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
       
   
ชื่อ-สกุล อาจารย์สุพัตรา ฟักอ่อน
การศึกษา ศษ.บ. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)
  ศษ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา)                          
  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการประถมศึกษา
E-mail  
       
   
ชื่อ-สกุล อาจารย์ ดร.ธานี ชูกำเนิด
การศึกษา ศษ.บ. (คหกรรมศาสตร์)
  ศษ.ม. (ศึกษาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน)
  ศษ.ด. (ภาวะผู้นำและนวัตกรรมทางการศึกษา)
  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการประถมศึกษา
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

   
ชื่อ-สกุล อาจารย์ ดร.วริสรา จุ้ยดอยกลอย
การศึกษา ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
  กศ.ม. (หลักสูตรและการสอน)
  กศ.ด. (การศึกษาพิเศษ)
  ประธานสาขาวิชาการศึกษาพิเศษและการสอนภาษาไทย
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
       
   
ชื่อ-สกุล อาจารย์ ดร.กิ่งสร เกาะประเสริฐ
การศึกษา พย.บ. (พยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์)
  กศ.ม. (การศึกษาพิเศษ)
  Ph.D. (Special Education)
  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการศึกษาพิเศษและการสอนภาษาไทย
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
       
   
ชื่อ-สกุล อาจารย์ ดร.อิศรา รุ่งทวีชัย
การศึกษา ศศ.บ. (สื่อสารมวลชน)
  กศ.ม. (จิตวิทยาการแนะแนว)
  ปร.ด. (จิตวิทยาการปรึกษา)
  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการศึกษาพิเศษและการสอนภาษาไทย
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
       
   
ชื่อ-สกุล อาจารย์วิจิตรตา โป๊ะฮง
การศึกษา ศศ.บ. (จิตวิทยา)
  กศ.ม. (จิตวิทยาการศึกษา)
  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการศึกษาพิเศษและการสอนภาษาไทย
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
       
   
ชื่อ-สกุล อาจารย์ ดร.พัชนี บุญรัศมี
การศึกษา กศ.บ. (การประถมศึกษา)
  กศ.ม. (การศึกษาพิเศษ)
  กศ.ด. (หลักสูตรและการสอน)
  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการศึกษาพิเศษและการสอนภาษาไทย
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

   
ชื่อ-สกุล อาจารย์ ดร.ศิริพล แสนบุญส่ง
การศึกษา ค.อ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
  ค.อ.ม. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)
  ปร.ด. (คอมพิวเตอร์ศึกษา)
  ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
       
   
ชื่อ-สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ ไวยกุล
การศึกษา วท.บ. (เวชนิทัศน์)
  วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
  ค.อ.ม. (เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา)
  วท.ม. (โครงข่ายโทรคมนาคมและคอมพิวเตอร์)
  ค.ด. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)
  อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
       
   
ชื่อ-สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิป เอมรัฐ
การศึกษา กศ.บ. (ศิลปศึกษา)
  กศ.ม. (เทคโนโลยีทางการศึกษา)
  Ph.D. (Development Education)
  อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
       
   
ชื่อ-สกุล อาจารย์ ดร.สุวนิตย์ รุ่งราตรี
การศึกษา วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
  วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
  ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
  อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
       
   
ชื่อ-สกุล อาจารย์ ดร.ชัยยศ เดชสุระ
การศึกษา ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา)
  ค.อ.ม. (คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ)
  ค.ด. (อุดมศึกษา)
  อาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
       
   
ชื่อ-สกุล อาจารย์ศักดา จันทราศรี
การศึกษา ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา)
  กจ.ม. (การจัดการ)
  อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
       
   
ชื่อ-สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บริบูรณ์ ชอบทำดี
การศึกษา ศษ.บ. (เทคโนโลยีทางการศึกษา)
  ค.ม. (โสตทัศนศึกษา)
  ค.ด. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)
  อาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
       
   
ชื่อ-สกุล อาจารย์กิตติภพ มหาวัน
การศึกษา วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
  วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
  กำลังศึกษา ปร.ด. (เทคโนโลยีและสารสนเทศ)
  อาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
E-mail  

 

   
ชื่อ-สกุล อาจารย์ ดร.ปารณีย์ ขาวเจริญ
การศึกษา กศ.บ. (จิตวิทยา)
  กศ.ม. (จิตวิทยาการแนะแนว)
  ปร.ด. (วิทยาการทางการศึกษา และการจัดการเรียนรู้)
  ประธานกลุ่มวิชาชีพครู
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
       
   
ชื่อ-สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์ สนั่นเสียง
การศึกษา ค.บ. (คณิตศาสตร์)
  ศษ.ม. (วิจัยและประเมินผลการศึกษา)
  กศ.ด. (วิจัยและประเมินผลการศึกษา)
  อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาชีพครู
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
       
   
ชื่อ-สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชมพูนุท สุขหวาน
การศึกษา ศษ.บ. (เคมี)
  ศษ.ม. (วิทยาศาสตร์ศึกษา)
  กศ.ด. (วิจัยและพัฒนาหลักสูตร)
  อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
       
   
ชื่อ-สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ รู้แผน
การศึกษา ค.บ. (ประถมศึกษา), ศษ.บ.(บริหารการศึกษา)
  ค.ม. (หลักสูตรและการสอน)
  ค.ด. (บริหารการศึกษา)
  ประธานสาขาวิชาการประถมศึกษา
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
       
   
ชื่อ-สกุล อาจารย์ ดร.ธีระวัฒน์ มอนไธสง
การศึกษา ค.บ. (สังคมศึกษา)
  ศษ.ม. (สังคมศึกษา)
  ศษ.ด. (การบริหารการศึกษา)
  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารการศึกษา
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
       
   
ชื่อ-สกุล อาจารย์ ดร.รวีวัตร์ สิริภูบาล
การศึกษา ศศ.บ. (พลศึกษา)
  ศษ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา)
  กศ.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา)
  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการเรียนรู้
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
       
   
ชื่อ-สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บริบูรณ์ ชอบทำดี
การศึกษา ศษ.บ. (เทคโนโลยีทางการศึกษา)
  ค.ม. (โสตทัศนศึกษา)
  ค.ด. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)
  อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาชีพครู
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
       
   
ชื่อ-สกุล อาจารย์สุพัตรา ฟักอ่อน
การศึกษา ศษ.บ. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)
  ศษ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา)                          
  อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาชีพครู
E-mail  
       
   
ชื่อ-สกุล อาจารย์ณัฏชญา ธาราวุฒิ
การศึกษา กศ.บ. (จิตวิทยา)
  ศศ.ม. (จิตวิทยาการศึกษา)
  อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาชีพครู
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
       
   
ชื่อ-สกุล อาจารย์ ดร.อิศรา รุ่งทวีชัย
การศึกษา ศศ.บ. (สื่อสารมวลชน)
  กศ.ม. (จิตวิทยาการแนะแนว)
  ปร.ด. (จิตวิทยาการปรึกษา)
  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
       
   
ชื่อ-สกุล อาจารย์ ดร.สมกมล กาญจนพิบูลย์
การศึกษา ค.บ. (สังคมศึกษา)
  กศ.ม. (การสอนสังคมศึกษา)
  ปร.ด. (วัฒนธรรมศาสตร์)
  อาจารย์ประจำสาขาวิชาสังคมศึกษา
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
       
   
ชื่อ-สกุล อาจารย์ ดร.ธานี ชูกำเนิด
การศึกษา ศษ.บ. (คหกรรมศาสตร์)
  ศษ.ม. (ศึกษาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน)
  ศษ.ด. (ภาวะผู้นำและนวัตกรรมทางการศึกษา)
  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการประถมศึกษา
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
       
   
ชื่อ-สกุล อาจารย์วิชชุดา พลยางนอก
การศึกษา วท.บ. (ชีววิทยา)
  ศษ.ม. (การศึกษาวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี)
  อาจารย์ประจำสาขาวิทยาศาสตร์
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
       
   
ชื่อ-สกุล อาจารย์วิจิตรตา โป๊ะฮง
การศึกษา ศศ.บ. (จิตวิทยา)
  กศ.ม. (จิตวิทยาการศึกษา)
  อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาชีพครู
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
       
   
ชื่อ-สกุล อาจารย์สุพินดา เพชรา
การศึกษา ศษ.บ. (คณิตศาสตรศึกษา)
  ศษ.ม. (คณิตศาสตรศึกษา)
  อาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

บุคลากรสายสนับสนุน

   
ชื่อ-สกุล นางสาวกาญจนา  เงินอ่อน
การศึกษา รป.บ.(บริหารรัฐกิจ)
  ค.ม.(การศึกษาพิเศษ)
ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานคณบดี
   
       
   
ชื่อ-สกุล นางมณีรัตน์  โปร่งอารมณ์เจริญ
การศึกษา บธ.บ.(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
   
       
   
ชื่อ-สกุล นางสาวกนกวรรณ  ทองศรี
การศึกษา บธ.บ.(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
   
       
   
ชื่อ-สกุล นางธวัลรัตน์  เลขะพันธุ์
การศึกษา ศศ.บ.(การพัฒนาชุมชน)
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
   
       
   
ชื่อ-สกุล นางสาวกัตติกมาส  กิ่งแก้ว
การศึกษา วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์)
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
   
       
   
ชื่อ-สกุล นางภัทธราภรณ์  ศรีประสงค์
การศึกษา ศศ.บ.(ส่งเสริมการเกษตร)
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
   
       
   
ชื่อ-สกุล นางกัญชนัญ  ภาคเกษี
การศึกษา ศศ.บ.(เศรษฐศาสตร์สหกรณ์)
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
   
       
   
ชื่อ-สกุล นางสาวรุ่งนภา  อุบาลี
การศึกษา ค.บ.(การศึกษาพิเศษ)
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
   
       
     
ชื่อ-สกุล นางสาวเบญญาพัฒน์  โกษะ
การศึกษา บธ.บ.(บริหารทรัพยากรมนุษย์)
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
   
       
   
ชื่อ-สกุล นางสาวเพ็ญศรี  คำผ่อง
การศึกษา ค.บ.(ภาษาไทย)
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
   
       
     
ชื่อ-สกุล  นางสาวชุติกาญจน์ จาดโต
การศึกษา บธ.บ. (การบัญชี)
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
       
     
ชื่อ-สกุล  นางสาวสุรีย์ มาลาศรี
การศึกษา วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์)
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
       
     
ชื่อ-สกุล  นายนที ยาวิราช
การศึกษา วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์)
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
       
   
ชื่อ-สกุล นายจำนงค์  จำปาทอง
การศึกษา ปวส.(การจัดการทั่วไป)
ตำแหน่ง พนักงานพิมพ์
   
       
   
ชื่อ-สกุล นางสาวชลาศัย  ศรียาภัย
การศึกษา ค.บ.(สังคมศึกษา)
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
   
       
     
ชื่อ-สกุล นางจุฬารัตน์ สืบหงษ์
การศึกษา ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป) เอกทรัพยากรบุคคล
ตำแหน่ง ผู้บฏิบัติงานบริหาร
   

     

Thai English