คณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์

     
  ผศ.ดร.สุวิทย์  ไวยกุล  
     
     
นายสุดใจ มอญรัต นายอารักษ์ พัฒนถาวร ดร.ปฐมพงศ์  ศุภเลิศ
     
   
ดร.ธีระวัฒน์ มอนไธสง ดร.ปารณีย์ ขาวเจริญ นางสาวพัชราภร พูลบุญ
     
     
นางสาวภัธภร หลั่งประยูร ผศ.ดร.ประวิทย์  ประมาน  นางสาวภรภัทร นิยมชัย
     
นางสาวสิอร หาสาสน์ศรี ดร.ศิริพล แสนบุญส่ง นางสาวกาญจนา  เงินอ่อน

คณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์

     
  ผศ.ดร.สุวิทย์ ไวยกุล  
  คณบดีคณะครุศาสตร์  
     
     
นายปิยะ มีอนันต์ ดร.ปารณีย์ ขาวเจริญ ดร.ธีระวัฒน์ มอนไธสง
 รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   รองคณบดีฝ่ายวางแผน
    และประกันคุณภาพ
     
     
ผศ.ดร.สุวิทย์ ไวยกุล ดร.ธีระวัฒน์ มอนไธสง อาจารย์ภัทราวรรณ จันทร์เนตร์
 เป็นผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมัธยม เป็นผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนประถมสาธิต  เป็นผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตปฐมวัย 
     
     
นางสาวกาญจนา  เงินอ่อน  ผศ.ดร.ประวิทย์  ประมาน  ดร.กิ่งสร เกาะประเสริฐ 
หัวหน้าสำนักงานคณบดี  ผู้ช่วยคณบดี   หัวหน้าศูนย์การศึกษาพิเศษ

บุคลากรสายวิชาการ

   
ชื่อ-สกุล นางสาวสิอร หาสาสน์ศรี
การศึกษา วท.บ. (คณิตศาสตร์)
  วท.ม. (คณิตศาสตร์)
  ประธานสาขาวิชาคณิตศาสตร์
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
       
   
ชื่อ-สกุล ดร.อมรรัตน์ สนั่นเสียง
การศึกษา ค.บ. (คณิตศาสตร์)
  ศศ.ม. (วิจัยและประเมินผลการศึกษา)
  กศ.ด. (วิจัยและประเมินผลการศึกษา)
  อาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
       
   
ชื่อ-สกุล ดร.ปิยะธิดา ทองอร่าม
การศึกษา ค.บ. (มัธยมศึกษา)
  ค.ม. (วิจัยทางการศึกษา)
  ค.ด. (วัดและประเมินผลการศึกษา)
  อาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
       
   
ชื่อ-สกุล นายสิรภพ สินธุประเสริฐ
การศึกษา วท.บ. (คณิตศาสตร์)
  กศ.ม. (การสอนคณิตศาสตร์)
  อาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
       
   
ชื่อ-สกุล นางสาวสุพินดา เพชรา
การศึกษา ศษ.บ. (คณิตศาสตรศึกษา)
  ศษ.ม. (คณิตศาสตรศึกษา)
  อาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
       
   
ชื่อ-สกุล นางสาวศิริรัตน์ ชาวนา
การศึกษา ศษ.บ. (คณิตศาสตรศึกษา)
  ศษ.ม. (คณิตศาสตรศึกษา)
  (กำลังศึกษา) ปร.ด. (คณิตศาสตรศึกษา)
  อาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

   
ชื่อ-สกุล นางสาวพัชราภร พูลบุญ
การศึกษา ศษ.บ. (เคมี)
  ศศ.ม. (การสอนวิทยาศาสตร์)
  (กำลังศึกษา) กศ.ด. (วิทยาศาสตรศึกษา)
  ประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
       
   
ชื่อ-สกุล ผศ.สุวัฒน์ ทัมทิมเจือ
การศึกษา กศ.บ. (ฟิสิกส์-คณิตศาสตร์)
  ศศ.ม. (การสอนวิทยาศาสตร์)
  อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
       
   
ชื่อ-สกุล ดร.ชมพูนุท สุขหวาน
การศึกษา ศษ.บ. (เคมี)
  ศษ.ม. (วิทยาศาสตร์ศึกษา)
  กศ.ด. (วิจัยและพัฒนาหลักสูตร)
  อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
       
   
ชื่อ-สกุล นางสาวภัทรภร พิกุลขวัญ
การศึกษา วท.บ. (เทคโนโลยีการหมัก)
  กศ.ม. (ชีววิทยา)
  อาจารย์ประจำสาขาวิทยาศาสตร์
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
       
   
ชื่อ-สกุล นางสาววิชชุดา พลยางนอก
การศึกษา วท.บ. (ชีววิทยา)
  ศษ.ม. (การศึกษาวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี)
  อาจารย์ประจำสาขาวิทยาศาสตร์
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
       
   
ชื่อ-สกุล นายพัชรพล  เถาธรรมพิทักษ์
การศึกษา ศษ.บ. (เคมี)
  ศศ.ม. (การสอนวิทยาศาสตร์)
  (กำลังศึกษา) กศ.ด. (วิทยาศาสตรศึกษา)
  อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

   
ชื่อ-สกุล ดร.สมกมล กาญจนพิบูลย์
การศึกษา ค.บ. (สังคมศึกษา)
  กศ.ม. (การสอนสังคมศึกษา)
  ปร.ด. (วัฒนธรรมศาสตร์)
  ประธานสาขาวิชาสังคมศึกษา
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
       
   
ชื่อ-สกุล ดร.ปารณีย์ ขาวเจริญ
การศึกษา กศ.บ. (จิตวิทยา)
  กศ.ม. (จิตวิทยาการแนะแนว)
  ปร.ด. (วิทยาการทางการศึกษา และการจัดการเรียนรู้)
  อาจารย์ประจำสาขาวิชาสังคมศึกษา
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
       
   
ชื่อ-สกุล ดร.ธีระวัฒน์ มอนไธสง
การศึกษา ค.บ. (สังคมศึกษา)
  ศษ.ม. (สังคมศึกษา)
  ศษ.ด. (การบริหารการศึกษา)
  อาจารย์ประจำสาขาวิชาสังคมศึกษา
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
       
   
ชื่อ-สกุล นายปิยะ มีอนันต์
การศึกษา ค.บ. (สังคมศึกษา)
  รม. (การเมืองการปกครอง)
  อาจารย์ประจำสาขาวิชาสังคมศึกษา
E-mail  
       
   
ชื่อ-สกุล นายนรเศรษฐ์ เตชะ
การศึกษา ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)
  ศษ.ม. (การสอนสังคมศึกษา)
  (กำลังศึกษา) ปร.ด. การศึกษา (สังคมศึกษา)
  อาจารย์ประจำสาขาวิชาสังคมศึกษา
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
       
   
ชื่อ-สกุล นายพัสสกรณ์ วิวรรธมงคล
การศึกษา รบ. (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการเมืองการปกครองเปรียบเทียบ)
  วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
  ศศ.ม. (การสอนสังคมศึกษา)
  อาจารย์ประจำสาขาวิชาสังคมศึกษา
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

   
ชื่อ-สกุล นางสาวภรภัทร นิยมชัย
การศึกษา ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย)
  กศ.ม. (การศึกษาปฐมวัย)
  ประธานสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
       
   
ชื่อ-สกุล นางสาวภัทราวรรณ จันทร์เนตร์
การศึกษา ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย )
  ค.ม. (การศึกษาปฐมวัย )
  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
       
   
ชื่อ-สกุล ผศ.บุญไท เจริญผล
การศึกษา ค.บ. (การอนุบาลศึกษา)
  กศ.ม. (การศึกษาปฐมวัย)
  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
       
   
ชื่อ-สกุล ดร.สุภัทรา คงเรือง
การศึกษา ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย)
  ค.ม. (การศึกษาปฐมวัย)
  ค.ด. (การศึกษาปฐมวัย)
  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
       
   
ชื่อ-สกุล ดร.นริสานันท์ เดชสุระ
การศึกษา ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย)
  ค.ม. (การศึกษาปฐมวัย)
  ปร.ด. (การบริหารการศึกษา) และ ปร.ด. (อุดมศึกษา)
  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
       
   
ชื่อ-สกุล นางณัฏชญา ธาราวุฒิ
การศึกษา กศ.บ. (จิตวิทยา)
  ศศ.ม. (จิตวิทยาการศึกษา)
  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

   
ชื่อ-สกุล ผศ.วัชรินทร์ เสมามอญ
การศึกษา วท.บ. (วิทยาศาสตร์การกีฬา)
  วท.ม. (วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา)
  ประธานสาขาวิชาพลศึกษา
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
       
   
ชื่อ-สกุล ผศ.ดร.ประวิทย์  ประมาน
การศึกษา วท.บ. (พลศึกษา)
  ศศ.ม. (พลศึกษา)
  ค.ด. (พลศึกษา)
  อาจารย์ประจำสาขาวิชาพลศึกษา
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
       
   
ชื่อ-สกุล นางสาวชนกานต์ ขาวสำลี
การศึกษา กศ.บ. (พลศึกษา)
  ศศ.ม. (พลศึกษา)
  อาจารย์ประจำสาขาวิชาพลศึกษา
E-mail  
       
   
ชื่อ-สกุล ดร.วรวุฒิ ธาราวุฒิ
การศึกษา วท.บ. (วิทยศาสตร์การกีฬา)
  วท.ม. (วิทยาศาสตร์การกีฬา : การเป็นผู้ฝึกกีฬา)
  ปร.ด. (วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย)
  อาจารย์ประจำสาขาวิชาพลศึกษา
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
       
   
ชื่อ-สกุล นางเสาวลักษณ์ ประมาน
การศึกษา ศศ.บ. (พลศึกษา)
  ศษ.ม. (พลศึกษา)
  อาจารย์ประจำสาขาวิชาพลศึกษา
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

   
ชื่อ-สกุล นางสาวจันจิรา หาวิชา
การศึกษา บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)
  ศศ.ม. (ภาษาไทย)
  ประธานสาขาวิชาการสอนภาษาไทย
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
       
   
ชื่อ-สกุล ดร.วัชรภัทร เตชะวัฒนศิริดำรง
การศึกษา ค.บ. (การศึกษาและการเรียนรู้)
  ศษ.ม. (บริหารการศึกษา)
  กศ.ด. (หลักสูตรและการสอน)
  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการสอนภาษาไทย
E-mail  
       
   
ชื่อ-สกุล นางสาวหนึ่งฤทัย ชวนะลิขิกร
การศึกษา ศศ.บ. (ภาษาไทย)
  ศศ.ม. (ภาษาไทย)
  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการสอนภาษาไทย
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
       
   
ชื่อ-สกุล นางสาวชนิกา จิตจักร
การศึกษา ศศ.บ. (ภาษาไทย) 
  ศศ.ม. (ภาษาไทย) 
  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการสอนภาษาไทย
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
       
   
ชื่อ-สกุล นางวิชลดา  รอดแก้ว
การศึกษา อ.บ. (ภาษาไทย)
  อ.ม. (ภาษาไทย)
  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการสอนภาษาไทย
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

   
ชื่อ-สกุล นางรักษมน ยอดมิ่ง
การศึกษา อ.บ. (สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์)
  ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์เพื่อการสื่อสาร)
  ประธานสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
       
   
ชื่อ-สกุล นางสาวภัธภร หลั่งประยูร
การศึกษา ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
  ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ)
  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
       
   
ชื่อ-สกุล นางสาวนฤมล ตันติชาติ
การศึกษา อ.บ. (ปรัชญา)
  ศศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ)
  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
       
   
ชื่อ-สกุล นางเนตรนิภา เจียมศักดิ์
การศึกษา อ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส)
  ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์เพื่อการสื่อสาร)
  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
       
   
ชื่อ-สกุล นางสาวกรกนก ประทุมสุวรรณ
การศึกษา ค.บ. (มัธยมศึกษา-ภาษาอังกฤษ)
  MSc. teaching english to speakers of other languages (tesol)
  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

   
ชื่อ-สกุล นางสาวรัชดาภรณ์ ตัณฑิกุล
การศึกษา ศศ.บ. (การพัฒนาชุมชนเมือง)
  กศ.ม. (การประถมศึกษา)
  ประธานสาขาวิชาการประถมศึกษา
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
       
   
ชื่อ-สกุล ดร.พรเทพ รู้แผน
การศึกษา ค.บ. (ประถมศึกษา), ศษ.บ.(บริหารการศึกษา)
  ค.ม. (หลักสูตรและการสอน)
  ค.ด. (บริหารการศึกษา)
  ประธานสาขาวิชาการประถมศึกษา
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
       
   
ชื่อ-สกุล นางสาวอัจฉราพรรณ กันสุยะ
การศึกษา ศษ.บ. (การประถมศึกษา)
  กศ.ม. (การวิจัยและสถิติทางการศึกษา)
  (กำลังศึกษา) ปร.ด. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์)
  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการประถมศึกษา
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
       
   
ชื่อ-สกุล นางสาวจิราภรณ์ มีสง่า
การศึกษา วท.บ. (คณิตศาสตร์)
  กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา)
  (กำลังศึกษา) ค.ด. (การวัดและประเมินผลการศึกษา)
  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการประถมศึกษา
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
       
   
ชื่อ-สกุล นางสาวสุพัตรา ฟักอ่อน
การศึกษา ศษ.บ. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)
  ศษ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา)                          
  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการประถมศึกษา
E-mail  
       
   
ชื่อ-สกุล ดร.ธานี ชูกำเนิด
การศึกษา ศษ.บ. (คหกรรมศาสตร์)
  ศษ.ม. (ศึกษาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน)
  ศษ.ด. (ภาวะผู้นำและนวัตกรรมทางการศึกษา)
  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการประถมศึกษา
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

   
ชื่อ-สกุล ดร.วริสรา จุ้ยดอยกลอย
การศึกษา ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
  กศ.ม. (หลักสูตรและการสอน)
  กศ.ด. (การศึกษาพิเศษ)
  ประธานสาขาวิชาการศึกษาพิเศษและการสอนภาษาไทย
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
       
   
ชื่อ-สกุล ดร.กิ่งสร เกาะประเสริฐ
การศึกษา พย.บ. (พยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์)
  กศ.ม. (การศึกษาพิเศษ)
  Ph.D. (Special Education)
  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการศึกษาพิเศษและการสอนภาษาไทย
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
       
   
ชื่อ-สกุล นางอิศรา รุ่งทวีชัย
การศึกษา ศศ.บ. (สื่อสารมวลชน)
  กศ.ม. (จิตวิทยาการแนะแนว)
  (กำลังศึกษา) ปร.ด. (จิตวิทยาการปรึกษา)
  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการศึกษาพิเศษและการสอนภาษาไทย
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
       
   
ชื่อ-สกุล นางสาววิจิตรตา โป๊ะฮง
การศึกษา ศศ.บ. (จิตวิทยา)
  กศ.ม. (จิตวิทยาการศึกษา)
  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการศึกษาพิเศษและการสอนภาษาไทย
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
       
   
ชื่อ-สกุล นางสาวพัชนี บุญรัศมี
การศึกษา กศ.บ. (การประถมศึกษา)
  กศ.ม. (การศึกษาพิเศษ)
  (กำลังศึกษา) กศ.ด. (หลักสูตรและการสอน)
  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการศึกษาพิเศษและการสอนภาษาไทย
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

   
ชื่อ-สกุล ดร.ศิริพล แสนบุญส่ง
การศึกษา ค.อ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
  ค.อ.ม. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)
  ปร.ด. (คอมพิวเตอร์ศึกษา)
  ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
       
   
ชื่อ-สกุล ผศ.ดร.สุวิทย์ ไวยกุล
การศึกษา วท.บ. (เวชนิทัศน์), วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
  ค.อ.ม. (เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา), วท.ม. (โครงข่ายโทรคมนาคมและคอมพิวเตอร์)
  ค.ด. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)
  อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
       
   
ชื่อ-สกุล ผศ.ดร.นิป เอมรัฐ
การศึกษา กศ.บ. (ศิลปศึกษา)
  กศ.ม. (เทคโนโลยีทางการศึกษา)
  Ph.D. (Development Education)
  อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
       
   
ชื่อ-สกุล ดร.สุวนิตย์ รุ่งราตรี
การศึกษา วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
  วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
  ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
  อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
       
   
ชื่อ-สกุล ดร.ชัยยศ เดชสุระ
การศึกษา ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา)
  ค.อ.ม. (คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ)
  ค.ด. (อุดมศึกษา)
  อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
       
   
ชื่อ-สกุล นายศักดา จันทราศรี
การศึกษา ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา)
  กจ.ม. (การจัดการ)
  อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
       
   
ชื่อ-สกุล ดร.บริบูรณ์ ชอบทำดี
การศึกษา ศษ.บ. (เทคโนโลยีทางการศึกษา)
  ค.ม. (โสตทัศนศึกษา)
  ค.ด. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)
  อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาชีพครู
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

   
ชื่อ-สกุล ดร.ปารณีย์ ขาวเจริญ
การศึกษา กศ.บ. (จิตวิทยา)
  กศ.ม. (จิตวิทยาการแนะแนว)
  ปร.ด. (วิทยาการทางการศึกษา และการจัดการเรียนรู้)
  ประธานกลุ่มวิชาชีพครู
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
       
   
ชื่อ-สกุล ดร.อมรรัตน์ สนั่นเสียง
การศึกษา ค.บ. (คณิตศาสตร์)
  ศศ.ม. (วิจัยและประเมินผลการศึกษา)
  กศ.ด. (วิจัยและประเมินผลการศึกษา)
  อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาชีพครู
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
       
   
ชื่อ-สกุล ดร.ชมพูนุท สุขหวาน
การศึกษา ศษ.บ. (เคมี)
  ศษ.ม. (วิทยาศาสตร์ศึกษา)
  กศ.ด. (วิจัยและพัฒนาหลักสูตร)
  อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
       
   
ชื่อ-สกุล ดร.พรเทพ รู้แผน
การศึกษา ค.บ. (ประถมศึกษา), ศษ.บ.(บริหารการศึกษา)
  ค.ม. (หลักสูตรและการสอน)
  ค.ด. (บริหารการศึกษา)
  ประธานสาขาวิชาการประถมศึกษา
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
       
   
ชื่อ-สกุล ดร.ธีระวัฒน์ มอนไธสง
การศึกษา ค.บ. (สังคมศึกษา)
  ศษ.ม. (สังคมศึกษา)
  ศษ.ด. (การบริหารการศึกษา)
  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารการศึกษา
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
       
   
ชื่อ-สกุล ดร.รวีวัตร์ สิริภูบาล
การศึกษา ศศ.บ. (พลศึกษา)
  ศษ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา)
  กศ.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา)
  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการเรียนรู้
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
       
   
ชื่อ-สกุล ดร.บริบูรณ์ ชอบทำดี
การศึกษา ศษ.บ. (เทคโนโลยีทางการศึกษา)
  ค.ม. (โสตทัศนศึกษา)
  ค.ด. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)
  อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาชีพครู
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
       
   
ชื่อ-สกุล นางสาวสุพัตรา ฟักอ่อน
การศึกษา ศษ.บ. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)
  ศษ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา)                          
  อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาชีพครู
E-mail  
       
   
ชื่อ-สกุล นางณัฏชญา ธาราวุฒิ
การศึกษา กศ.บ. (จิตวิทยา)
  ศศ.ม. (จิตวิทยาการศึกษา)
  อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาชีพครู
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
       
   
ชื่อ-สกุล ดร.อิศรา รุ่งทวีชัย
การศึกษา ศศ.บ. (สื่อสารมวลชน)
  กศ.ม. (จิตวิทยาการแนะแนว)
  ปร.ด. (จิตวิทยาการปรึกษา)
  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
       
   
ชื่อ-สกุล ดร.สมกมล กาญจนพิบูลย์
การศึกษา ค.บ. (สังคมศึกษา)
  กศ.ม. (การสอนสังคมศึกษา)
  ปร.ด. (วัฒนธรรมศาสตร์)
  อาจารย์ประจำสาขาวิชาสังคมศึกษา
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
       
   
ชื่อ-สกุล ดร.ธานี ชูกำเนิด
การศึกษา ศษ.บ. (คหกรรมศาสตร์)
  ศษ.ม. (ศึกษาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน)
  ศษ.ด. (ภาวะผู้นำและนวัตกรรมทางการศึกษา)
  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการประถมศึกษา
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
       
   
ชื่อ-สกุล นางสาววิชชุดา พลยางนอก
การศึกษา วท.บ. (ชีววิทยา)
  ศษ.ม. (การศึกษาวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี)
  อาจารย์ประจำสาขาวิทยาศาสตร์
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
       
   
ชื่อ-สกุล นางสาววิจิตรตา โป๊ะฮง
การศึกษา ศศ.บ. (จิตวิทยา)
  กศ.ม. (จิตวิทยาการศึกษา)
  อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาชีพครู
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
       
   
ชื่อ-สกุล นางสาวสุพินดา เพชรา
การศึกษา ศษ.บ. (คณิตศาสตรศึกษา)
  ศษ.ม. (คณิตศาสตรศึกษา)
  อาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

บุคลากรสายสนับสนุน

   
ชื่อ-สกุล นางสาวกาญจนา  เงินอ่อน
การศึกษา รป.บ.(บริหารรัฐกิจ)
  ค.ม.(การศึกษาพิเศษ)
ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานคณบดี
   
       
   
ชื่อ-สกุล นางมณีรัตน์  โปร่งอารมณ์เจริญ
การศึกษา บธ.บ.(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
   
       
   
ชื่อ-สกุล นางสาวกนกวรรณ  ทองศรี
การศึกษา บธ.บ.(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
   
       
   
ชื่อ-สกุล นางธวัลรัตน์  เลขะพันธุ์
การศึกษา ศศ.บ.(การพัฒนาชุมชน)
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
   
       
   
ชื่อ-สกุล นางสาวกัตติกมาส  กิ่งแก้ว
การศึกษา วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์)
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
   
       
   
ชื่อ-สกุล นางภัทธราภรณ์  ศรีประสงค์
การศึกษา ศศ.บ.(ส่งเสริมการเกษตร)
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
   
       
   
ชื่อ-สกุล นางกัญชนัญ  ภาคเกษี
การศึกษา ศศ.บ.(เศรษฐศาสตร์สหกรณ์)
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
   
       
   
ชื่อ-สกุล นางอัมพวัน  เลี่ยมทองคำ
การศึกษา บธ.บ.(การจัดการทั่วไป)
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
   
   
ชื่อ-สกุล นางสาวรุ่งนภา  อุบาลี
การศึกษา ค.บ.(การศึกษาพิเศษ)
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
   
       
     
   
ชื่อ-สกุล นางสาวเบญญาพัฒน์  โกษะ
การศึกษา บธ.บ.(บริหารทรัพยากรมนุษย์)
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
   
       
   
ชื่อ-สกุล นางสาวเพ็ญศรี  คำผ่อง
การศึกษา ค.บ.(ภาษาไทย)
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
   
       
     
   
ชื่อ-สกุล  นางสาวสุฑามาศ อังสุพันธุ์โกศล
การศึกษา  วท.บ.(จิตวิทยา)
ตำแหน่ง  
       
     
   
ชื่อ-สกุล  นางสาวชุติกาญจน์ จาดโต
การศึกษา บธ.บ. (การบัญชี)
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
       
     
   
ชื่อ-สกุล  นางสาวสุรีย์ มาลาศรี
การศึกษา วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์)
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
       
   
ชื่อ-สกุล นายจำนงค์  จำปาทอง
การศึกษา ปวส.(การจัดการทั่วไป)
ตำแหน่ง พนักงานพิมพ์
   
       
   
ชื่อ-สกุล นางสาวชลาศัย  ศรียาภัย
การศึกษา ค.บ.(สังคมศึกษา)
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
   
       
     
   
ชื่อ-สกุล นางจุฬารัตน์ สืบหงษ์
การศึกษา ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป) เอกทรัพยากรบุคคล
ตำแหน่ง ผู้บฏิบัติงานบริหาร
   

     

Thai English