ภาพกิจกรรมนักศึกษา

Title Created Date
15 ต.ค. 58 ภาพกิจกรรมวิถีวัฒนธรรมชาวพุทธ 16 October 2015
ระหว่างวันที่ 17-18 ตุลาคม 2561 ภาพกิจกรรมเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ก่อนออกฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ภาคเรียนที่ 2/2561 19 October 2018
วันที่ 31 ต.ค. 61 ภาพกิจกรรมการเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ก่อนออกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 ภาคเรียนที่ 2/2561 31 October 2018
วันที่ 8-10 ต.ค. 61 นิทรรศการแสดงผลงานการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ภาคเรียนที่ 1/2561 11 October 2018
กิจกรรมสัมมนา “Active Learning" 02 May 2018
ศึกษาดูงานด้านหลักสูตรกิจกรรมนักศึกษา 02 May 2018
กิจกรรมวันสงกรานต์ 02 May 2018
กิจกรรมพัฒนาอาจารย์ใหม่ คณะครุศาสตร์ 02 May 2018
พิธีครุสิทธิ์ 09 April 2018
ทบทวนแผนคณะครุศาสตร์ 09 April 2018

 

Thai English